Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

4 - Nakládáním s odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování.
- Shromažďováním odpadů se rozumí jejich krátkodobé soustřeďování do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi.
- Skladováním odpadů se rozumí přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
- Sběrem odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
- Výkup odpadů znamená sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.
- Úpravou odpadů zákon o odpadech rozumí každou činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.
- Využitím odpadů se rozumí činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona o odpadech (např. získání/regenerace rozpouštědel, regenerace kyselin nebo zásad, aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii). Využití odpadů dělíme na: materiálové a energetické využití odpadů.
- Odstraňováním odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona o odpadech, např. ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, spalování na pevnině, konečné či trvalé uložení).
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- U fyzických osob - žadatel osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

- U právnických osob - osoba oprávněná jednat (jednatel, představenstvo apod.), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oprávněná osoba žádá o povolení k podnikání v oblasti nakládání s odpady na příslušném živnostenském úřadu.

Živnostenský úřad

1. Všeobecné podmínky:
- Fyzické osoby - věk 18 let; způsobilost k právním úkonům; trestní bezúhonnost; doklad o tom, že FO, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky, vydá příslušný finanční úřad; doklad o tom, že FO, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- Právnické osoby - ke dni ohlášení živnosti musí být právnická osoba zřízena, odpovědný zástupce musí splňovat podmínku věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. Ustanovený odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnost v potřebném rozsahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.
- Zahraniční fyzické osoby - věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, pobyt na území ČR za účelem podnikání. Pro občany EU podmínka pobytu na území ČR neplatí.

2. Zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost u živností ohlašovacích řemeslných a vázaných. U řemeslných živností - nejčastěji vyučení a praxe 3 roky v oboru, střední vzdělání a 2 roky praxe v oboru, vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru nebo 6 let praxe v oboru, u vázaných živností - požadavky stanoveny v příloze č.2 živnostenského zákona. Tyto zvláštní podmínky plní fyzická osoba, u právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce. Odborná nebo jiná způsobilost u živností koncesovaných je stanovena v příloze č. 3 živnostenského zákona. Tyto zvláštní podmínky plní fyzická osoba, u právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce.

Na území hl. m. Prahy lze ovšem provozovat zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru či výkupu odpadů pouze se souhlasem Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, který je vydán v samostatném správním řízení.

Pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je možné vydat kolaudační rozhodnutí pouze na základě rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení.

K provozování zařízení, která podle zákona o odpadech nejsou určena k nakládání s odpady, není požadován souhlas k provozování zařízení. V těchto zařízeních lze ovšem využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě povolení k podnikání žádostí o oprávnění k podnikání doručenou příslušnému živnostenskému úřadu.

Pro vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru či výkupu odpadů je kompetentní Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Kolaudační rozhodnutí ke stavbě určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vydává příslušný stavební úřad.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
Magistrát hlavního města Prahy
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor živnostenský ÚMČ Praha 5

- povolení k podnikání v oblasti nakládání s odpady

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP

- Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru či výkupu odpadů

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Živnostenský úřad

Fyzická osoba:

a) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
b) průkaz totožnosti,
c) doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
d) doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi), je-li vyžadováno podle druhu ohlášené živnosti,
e) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k místu podnikání, je-li jinde než trvalé bydliště podnikatele,
f) doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud na území České republiky podnikala nebo podniká; doklad nesmí být starší než 3 měsíce,
g) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm podnikatel zapsán,
h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven, je-li OZ ustanovován. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebo učiněn před živnostenským úřadem.

Právnická osoba:

a) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců odpovědného zástupce,
b) doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
c) doklad o zřízení, nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců,
d) doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k sídlu,
e) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis musí být úředně ověřen, nebo učiněn před živnostenským úřadem,
- Je-li podnikatel zastoupen právním zástupcem - plná moc s úředně ověřeným podpisem.


Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru či výkupu odpadů

Žádost musí obsahovat:

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) označení a adresu všech provozoven, kde je využívání odpadů provozováno, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,
d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
e) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
f) jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
g) název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, h) seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,
i) popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,
j) způsob skladování odpadů v zařízení,
k) návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,
l) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,
m) pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy tzn. kolaudační rozhodnutí, nejde-li o mobilní zařízení,
n) návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Jednotné registrační formuláře"
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Živnostenský úřad:
- Správní poplatek za vydání živnostenského listu - 1 000 Kč.
- Je-li živnost provozována průmyslovým způsobem - 10 000 Kč.
Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru nebo je možno správní poplatek uhradit v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 5. Poplatek je splatný ke dni ohlášení živnosti.

- Správní poplatek za vydání koncesní listiny - 2 000 Kč.
- Je-li koncese provozována průmyslovým způsobem - 20 000 Kč.
Poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na živnostenském odboru nebo je možno správní poplatek uhradit v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha 5.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský list je vydán do 15 dnů ode dne, kdy bylo ohlášení živnosti doručeno živnostenskému úřadu. Rozhodnutí o žádosti o koncesi se vydává ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Odpovědný zástupce, je-li ustanovován (§ 11 živnostenského zákona).

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Doklady, které se přikládají k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi je třeba předložit v úředně ověřených kopiích, pokud nejsou kopie dokladů ověřeny, pak je nutno předložit originál dokladu a neověřenou kopii,jejíž správnost si ověří příslušná referentka. Výpis z rejstříku trestů je nutno přeložit buď v originále nebo v úředně ověřené kopii. Tento doklad si referentka nemůže sama ověřit.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

oz@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
ozp@praha.eu
posta@praha.eu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky podle Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Jedná se o neoprávněné podnikání, je-li živnost provozována bez živnostenského oprávnění, kterým je koncese:
- fyzické osoby až do výše 200 000 Kč,
- právnické osoby až do výše 1 000 000 Kč.

Jedná se o neoprávněné podnikání, je-li živnost provozována bez živnostenského oprávnění, kterým je živnostenský list:
- fyzické osoby - živnost volná až do výše 50 000 Kč,
- právnické osoby - živnost volná až do výše 500 000 Kč,
- fyzické osoby - živnost řemeslná a vázaná až do výše 100 000 Kč,
- právnické osoby - živnost řemeslná a vázaná až do výše 750 000 Kč.

Podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech uloží ČIŽP fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Pokutu ve stejné výši může uložit ČIŽP fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která podle písm. d) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení.

Pokutu až do výše 10 000 000 Kč může ČIŽP podle § 66 odst. 4 písm. d) uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl; pokutu ale lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Úřad MČ Praha 5 - OŽ ÚMČ Praha 5
Magistrát hl. m. Prahy - OŽP MHMP
Ministerstvo životního prostředí ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Udělování souhlasu k provozování zařízení k využití, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů; Nakládání s nebezpečným odpadem; Provozování zařízení k nakládání s odpady.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout