Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Stížnost

4 Stížností vyřizovanou dle Směrnice ÚMČ Praha5 se rozumí podání, jehož předmětem je nevhodné chování nebo nesprávný postup při vyřizování záležitostí spadajících do kompetencí orgánů Městské části Praha 5. Správní stížnost ? správní stížností se rozumí stížnost, která naplňuje znaky stížnosti podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Infostížnost ? infostížností se rozumí stížnost, která naplňuje znaky stížnosti podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba či právnická osoba

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí v ní být uvedeno, v případě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště a podpis, u právnické osoby její název, sídlo a označení statutárního zástupce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a čeho se stěžovatel domáhá, případně co navrhuje.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnosti mohou být podávány písemně, elektronicky, nebo ústně.
Není-li při ústním podání stížnosti tato stížnost vyřízena ihned v rámci rozhovoru se stěžovatelem, vyhotoví adresát stížnosti písemný protokol o podání stížnosti. Protokol obsahuje identifikační údaje stěžovatele, tj. jeho jméno, příjmení nebo název a dále stěžovatelovu doručovací adresu. S tímto protokolem je dále nakládáno jako s písemnou stížností.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Všechny odbory ÚMČ Praha 5 řeší stížnosti dle věcné příslušnosti.

Odbor KTA- oddělení kontroly a vnitřního auditu

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Není předepsáno

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

K vyřízení stížnosti je stanovena lhůta 30 dnů ode dne jejího převzetí vyřizujícím subjektem. Lhůtu 30 dnů lze prodloužit jen v odůvodněných případech. O důvodech prodloužení lhůty musí být stěžovatel informován ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o prodloužení lhůty.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:


17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Vnitřní organizační předpis ÚMČ Praha 5 - Směrnice č. 1/2010, pro vyřizování stížností.
Správní stížnost - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Infostížnost - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nelze uplatnit, lze však podat opakovanou stížnost, která však musí obsahovat nové skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledek prošetřování.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

U důvodných a částečně důvodných stížností jsou vedoucí odborů povinni zjišťovat příčiny stížností. K jejich odstranění jsou povinni přijímat odpovídající opatření a sledovat jejich plnění.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

- Informační střediska Úřadu městské části Praha 5

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Petice – zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2010
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout