Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Nakládání s nebezpečným odpadem

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na území hl. m. Prahy je příslušným orgánem Odbor ochrany prostředí Magistrát hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Jungmannova 29.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce (pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení např. skladu):

a) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
b) identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
d) kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
e) jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti,
f) seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce do 100 tun za rok"
"Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce nad 100 tun za rok"
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Plnění jednotlivých ustanovení zákona o odpadech, z nichž s ohledem na řešenou problematiku upozorňujeme především na následující:

(1) Povinnost ustanovit odpadového hospodáře podle § 15 zákona o odpadech, která se vztahuje na původce a oprávněné osoby, kteří nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok v posledních 2 letech.

(2) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha.eu
posta@praha.eu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podle Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech uloží ČIŽP nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (Úřad MČ Praha 5) fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nevybaví, pokutu až do výše 300 000 Kč.

Podle § 66 odst. 4 písm. a) uloží ČIŽP pokutu až do výše 10 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která zařadí odpad uvedený v § 6 ost. 1 písm. a), b) a c) jako odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti.

Podle § 66 odst. 4 c) zákona o odpadech uloží pokutu do výše 10 000 000 Kč inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu nebo nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy - OŽP MHMP
Informační servis o životním prostředí v Praze
Ministerstvo životního prostředí ČR
Centrum pro hospodaření s odpady
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Přeprava nebezpečných odpadů;
Evidence odpadů a jejich ohlašování;
Hlášení o produkci a nakládání s odpady;
Udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout