Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Místní poplatek vybírá pro obec (v Praze pro městské části) ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla a tato osoba je plátcem poplatku.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části (MČ) příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.
Povinností ubytovatele je:
a) vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši
b) odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši
c) vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

Poplatková povinnost ubytovatele vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu, dle evidenční knihy.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický
Oddělení místních poplatků a pokut
Eva Kubátová

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.
Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

1.průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
2.výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
3.živnostenský list (oprávnění k činnosti)
4.nájemní smlouva

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.
Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 3518, nebo v hotovosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5). VS je přidělen úřadem při ohlašovací povinnosti.
Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:
Poplatku nepodléhají

a)osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P a jejich průvodci

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu

c)osoby, které nejsou ubytovány za účelem rekreace, tj. např. ze služebních důvodů v případě, že prokáží jiný důvod pobytu

d) osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Zaslání dotazu elektronickou poštou na jméno a e-mailovou adresu uvedenou v bodě 9.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, v platném znění

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:


24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Místní poplatek z ubytovací kapacity
28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.01.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout