Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Místní poplatek ze psů

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze MČ) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce.

Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.

Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.

Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedené číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů.

Evidence chovatelů psů je vedena Magistrátem hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení.

Chovatel, který před 1.1.2005 nechal psa trvale označit nebo ho nabyl trvale označeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence.

Chovatel psa neoznačeného k 1.1.2005, je povinen se do evidence přihlásit do 30 dnů od označení psa.

Chovatel, který po 1.1.2005 nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.

Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo jeho uhynutí.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku (podat přiznání k místnímu poplatku ze psů) do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický
Oddělení místních poplatků a pokut
Bc. Zdenka Balzarová
Eva Kubátová
Alena Pallagyová

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
2. doklad o přiznání důchodu, je-li přiznán (nižší sazba poplatku)
3. doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulku

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Zánik poplatkové povinnosti - odhlášení psa
Registrační karta chovatele psa

Odbor ekonomický, Štefánikova 13,15, Praha 5, oddělení místních poplatků a pokut, č.dv. 104,105

Formuláře ke stažení - oddělení místních poplatků a pokut

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sazby poplatku činí ročně:

za jednoho psa 1.500,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 2.250,- Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:

za jednoho psa 200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

držitel psa v rodinném domě:

za jednoho psa 600,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:

za jednoho psa 600,- Kč
za druhého a každého dalšího psa 900,- Kč

Úleva z roční sazby poplatku ve výši 300,- Kč po dobu 2 let počínaje následujícím rokem, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechal psa očipovat před 1.1.2005.
Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, se
poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem po 1.1.2005 a
přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou. Na úlevu
od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech
následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než 600,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku, činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.
Poplatek se hradí poštovní poukázkou, kterou správce poplatku rozesílá před dobou splatnosti na adresu trvalého bydliště, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 1318, nebo v hotovosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5). VS je přidělen úřadem při ohlašovací povinnosti.
Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří obec (v Praze MČ) poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může obec (v Praze MČ) zvýšit až na trojnásobek.

Od poplatku ze psů je osvobozen:
- držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
- držitel psa, chovaného k vědeckým účelů v zařízeních k tomu určených
- držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
- držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
- převzatých z útulků provozovaných na území hl.m.Prahy po dobu dvou let od převzetí

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Zaslání dotazu elektronickou poštou na jména a e-mailové adresy uvedené v bodě 9.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhl. č. 18/2004, kterou se mění obecně závazná vyhl. č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů, v platném znění

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl.m.Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.01.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout