Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

4 Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen "bezdomovec") s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství na - území cizího státu - zastupitelském úřadu ČR - námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR - místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen "Vysvědčení"), které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání. Po uzavření manželství v cizině může státní občan ČR nebo bezdomovec s povoleným pobytem na území ČR požádat o zápis tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno - střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje uzavření manželství státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list (bližší informace v kapitole "Zvláštní matrika").
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Státní občan ČR nebo bezdomovec, který hodlá uzavřít manželství v zahraničí, nebo jimi pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

"Vysvědčení" vydá na žádost občana nebo bezdomovce, resp. jejich zmocněnce:
- matriční úřad podle místa trvalého pobytu v ČR, nebo posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny,
- Úřad městské části Praha 1, pokud trvalý pobyt v ČR nikdy neměl.

Úřad městské části Prahy 5 vydává "Vysvědčení" výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měly) trvalý pobyt ve správním obvodu ÚMČ Prahy 5 a Slivence.


"Vysvědčení" nelze vystavit, pokud by manželství mělo být uzavřeno:
- nezletilým, který není plně svéprávný
- osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena
- osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá
- mezi předky a potomky, mezi sourozenci (totéž platí o osobách, jejichž příbuzenstvo vzniklo osvojením)
- mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku patří k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v přímém ohrožení života, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Manželství je neplatné, pokud:
- k jeho uzavření došlo i přesto, že tomu bránila zákonná překážka
- byl projev vůle učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo povaze sňatečného právního jednání
- bylo uzavřeno osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud tento svazek stále trvá
- bylo uzavřeno mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

"Vysvědčení" se vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR, resp. na žádost zmocněnce, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

S žádostí o vystavení "Vysvědčení" se lze obrátit osobně či písemně na:
- matriční úřad podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce, nebo
- matriční úřad podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, nebo
- Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt dotčená osoba nikdy neměla.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Prahy 5.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 - odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství - pracoviště: matrika manželství
1. patro, kancelář č. 112
telefonní čísla pro případné informace:
matrika manželství: Helena Marešová - 257 000 538, Lídie Janáčová - 257 000 539
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:
- občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
- rodný list
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
- případně úmrtní list zemřelého manžela / partnera
- případně pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
- úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný formulář není stanoven. Lze využít formulář Úřadu městské části Prahy 5, který je k dispozici na matrice manželství.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání "Vysvědčení" se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost o vydání "Vysvědčení" je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti nelze vyřídit elektronicky.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 45 a § 46
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 12 písm. e).

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud se žadateli o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskésprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání e podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.12.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout