Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

4 Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. Upozornění: Manželství nevznikne, pokud nebyly ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci nebo jimi pověřený zmocněnec (na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy obou snoubenců).

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců - po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství. Osvědčení předají snoubenci představiteli církve nebo náboženské společnosti, před kterou bude manželství uzavřeno.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku je nutné vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Prahy 5.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 - odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství - pracoviště: matrika manželství
1. patro, kancelář č. 112
telefonní čísla pro případné informace:
matrika manželství: Helena Marešová - 257 000 538, Lídie Janáčová - 257 000 539
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, a připojí k nim:
1. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
b) rodný list
c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
e) úmrtní list zemřelého manžela / partnera, případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.
2. Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:
Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
3. Cizinec:
a) doklad, kterým je možné prokázat totožnost
b) rodný list
c) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
d) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
e) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
f) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
g) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
i) potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky - tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)
j) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem.

Nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let, je povinna předložit pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku je k dispozici na matrice manželství.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku se nehradí žádný správní poplatek.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost nelze vyřídit elektronickou formou.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 666, § 677)
- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 13)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud se žadateli o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku nevyhoví, vydá matriční úřad o této skutečnosti rozhodnutí. Žadatel se může do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Prahy 5.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.12.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout