Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Ohlašovaná hazardní hra - turnaje malého rozsahu

4 Při vyřizování této agendy se postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (hmotněprávní předpis). Z hlediska procesního se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel turnaje malého rozsahu nebo jím zplnomocněná osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatelem turnaje malého rozsahu (§ 6 odst. 3 zákona o hazardních hrách) může být pouze právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.
Turnaj malého rozsahu (§ 64 zákona o hazardních hrách) je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen (min. 3, max. 90). Úhrnný vklad jednotlivého účastníka do jednoho turnaje nesmí převýšit 500,- Kč za 24 hodin. Provozovatel nesmí na výhrách vyplatit více než 95 % procent z úhrnné výše všech vkladů. Provozovatel turnaje je povinen bezodkladně vyhotovit zápis s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků vč. jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji. Opis zápisu je provozovatel povinen do 20 dnů ode dne konání turnaje zaslat Úřadu městské části Praha 5, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Štefánikova 13,15, Praha 5.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení hazardní hry musí být podáno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení hazardní hry, a to příslušnému úřadu městské části hl. m. Prahy, na jejímž území má být hazardní hra provozována. Na realizaci této hazardní hry se nevztahuje obecně závazná vyhláška č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Bc. Zdenka Balzarová nebo
Jitka Hartmanová. Úřední hodiny pondělí a středa, 8:00 - 18:00 hod., v ostatních dnech je možné jednání po předchozí telefonické domluvě.

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ohlášení musí kromě obecných náležitostí dle správního řádu obsahovat:
název a popis ohlašované hazardní hry, adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována, dobu po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení, určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách a herní plán. V případě zplnomocněné osoby je nutno předložit plnou moc.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře ke stažení - oddělení místních poplatků a pokut


12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

zdenka.balzarova@praha5.cz, jitka.hartmanova@praha5.cz

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V souladu s ustanovením § 108 zákona o hazardních hrách může Úřad městské části Praha 5 provozování ohlašované hry zakázat, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.02.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout