Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Ohlašovaná hazardní hra - tombola s herní jistinou nad 100 tis. Kč

4 Při vyřizování této agendy se postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (hmotněprávní předpis). Z hlediska procesního se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel tomboly nebo jím zplnomocněná osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel tomboly (§ 6 odst. 1 a 2 zákona o hazardních hrách):
Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze
Česká republika nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, má organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí, má zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán"), vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR, má průhledný a nezávadný původ zdrojů, průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel"), a věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

Tombola (§ 61 - 63 zákona o hazardních hrách) je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Tyto tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování. Úhrnná cena výher musí být v rozsahu 40 - 80 % herní jistiny. Herní jistinou se rozumí počet vydaných sázkových tiketů vynásobený cenou jednoho tiketu (např. 500 losů po 20,- Kč - herní jistina je 10 000,- Kč). Pravděpodobnost výhry v tombole nesmí být nižší než 1:200.

Slosování tomboly (§ 63 zákona o hazardních hrách) se provádí veřejně za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem. Provozovatel tomboly je povinen bezodkladně vyhotovit zápis s uvedením místa a data konání tomboly, seznamu přijatých vkladů a seznamu vydaných výher. Opis zápisu je provozovatel povinen do 20 dnů ode dne konání tomboly zaslat Úřadu městské části Praha 5, odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Štefánikova 13,15, Praha 5.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení hazardní hry musí být podáno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení hazardní hry, a to příslušnému úřadu městské části hl. m. Prahy, na jejímž území má být hazardní hra provozována. Na realizaci této hazardní hry se nevztahuje obecně závazná vyhláška č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický, oddělení místních poplatků a pokut, Bc. Zdenka Balzarová nebo
Jitka Hartmanová. Úřední hodiny pondělí a středa, 8:00 - 18:00 hod., v ostatních dnech je možné jednání po předchozí telefonické domluvě.

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ohlášení musí kromě obecných náležitostí dle správního řádu obsahovat:
název a popis ohlašované hazardní hry, adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována, dobu po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení, určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách, herní plán a identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování. V případě zplnomocněné osoby je nutno předložit plnou moc.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře ke stažení - oddělení místních poplatků a pokut
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

zdenka.balzarova@praha5.cz, jitka.hartmanova@praha5.cz

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V souladu s ustanovením § 108 zákona o hazardních hrách může Úřad městské části Praha 5 provozování ohlašované hry zakázat, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.02.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout