Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky

4 Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud: - má na území České republiky povolen trvalý pobyt, - nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky, - nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. (výpis z rejstříku trestů ČR si úřad obstará sám, nemusíte předkládat).
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Prohlášení mohou učinit fyzické osoby definované v bodě 04.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Za účelem prokázání podmínky beztrestnosti si správní orgán příslušný k přijetí prohlášení vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správní orgán příslušný k přijetí prohlášení si dále vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra, které ověří délku povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Prohlášením na příslušném úřadě.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Prohlášení je třeba učinit:
- u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky,
- na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí - v případě prohlášení učiněného v cizině.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Bc. Iva Bartoňová, tel.: 257 000 533
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.
(výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

- rodný list,

- oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

- doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
-doklady prokazující oprávněný/faktický pobyt na území České republiky (např. potvrzení o docházce z mateřské školy, vysvědčení ze základní, střední školy, doklady prokazující studium vysoké školy aj.)
Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis prohlašovatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za přijetí prohlášení je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 35.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud prohlašovatel v prohlášení uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout