Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky

4 Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. (= doklad vydaný více jak před 10 lety, lhůta 10ti let, musí uplynout).
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Prohlášení mohou učinit osoby definované v bodě 04.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.
V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Prohlášením na příslušném úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Prohlášení je třeba učinit:

- u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

- na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí - v případě prohlášení učiněného v cizině.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Bc. Iva Bartoňová, tel.: 257 000 533
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.
(výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Prohlašovatel k prohlášení připojí:
- rodný list,
- oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
- všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis prohlašovatel obdrží a vyplní u Úřadu městské části Praha 5.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení. K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 34.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud prohlašovatel v prohlášení uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout