Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky

4 Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky - fyzická osoba, která pozbyla české, nebo československé státní občanství před 1. lednem 2014. Vztahuje se téměř na všechny způsoby pozbytí státního občanství ČR. Výjimku tvoří: - pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. - pozbytí podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině. - nesmí se jednat se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Prohlášení mohou učinit osoby definované v bodě 04.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.
V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Učiněním prohlášením na příslušném úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Prohlášení je třeba učinit:

- u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky

- na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí - v případě prohlášení učiněného v cizině.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Bc. Iva Bartoňová, tel.: 257 000 533
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.
(výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

- rodný list,

- oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

- rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství, nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

- rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

- doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele.
Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsaný tiskopis prohlašovatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za přijetí prohlášení je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení. K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), § 31.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Úřad městské části Praha 5 ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud prohlašovatel v prohlášení uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra České republiky.

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout