Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Zvláštní matrika - narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O zápis do zvláštní matriky žádá v případě:
- narození v cizině - fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel/ka) a sourozenci, popř. jejich zplnomocněný zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem;
- uzavření manželství - snoubenec, který je státním občanem ČR;
- úmrtí státního občana ČR v cizině - člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk) a sourozenec, případně vypravovatel pohřbu, nebo osoba, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, nebo která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

- území cizího státu;
- zastupitelském úřadu ČR;
- námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR;
- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR.

Došlo-li k narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana ČR v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan ČR povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.

Uzavřel-li cizinec manželství se státním občanem ČR v zahraničí, je povinen při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami doložit oddací list vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.

Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:

- zastupitelského úřadu ČR, nebo
- kteréhokoli matričního úřadu v ČR, nebo
- krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
- zvláštní matriky v Brně.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

- cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;

- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);

- další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan České republiky požádá o zápis do zvláštní matriky:

- zastupitelský úřad ČR, nebo
- kterýkoli matriční úřad v ČR, nebo
- krajský úřad, před nímž složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
- přímo na zvláštní matrice v Brně

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kanceláře č. 112 - manželství, č. 120, 121 - narození, č. 118 - úmrtí.

Tel. kontakty pro případné informace:
manželství: Lídie Janáčová - 257 000 539, Helena Marešová - 257 000 538

narození: Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Bc. Michaela Kuklová ? 257 000 882

úmrtí: Ing. Marta Prokopcová - 257 000 529, Irena Janoušová - 257 000 530

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

- cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;

- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);

- další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře zápisů jsou k dispozici v kancelářích Oddělení správy matrik a státního občanství.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

- Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek nehradí.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy do 30 dnů od obdržení podkladů.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost o zápis do zvláštní matriky nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 42 až § 44

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout