Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Nahlížení do matričních knih

4 Oprávněná osoba může za přítomnosti matrikáře nahlédnout do matriční knihy a seznámit se s údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ - matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy:
a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob*;
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků;
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Upozornění:
- V případě osvojení mohou do zápisu nahlédnout pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí plnoletosti.
- Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.


* Požádá-li fyzická osoba o nahlédnutí do matričního zápisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Poznámka:
Matriční úřad povolí nahlédnout do matričního zápisu v přítomnosti matrikáře jakékoli fyzické osobě, uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:
- 100 let u narození
- 75 let u manželství
- 30 let u úmrtí

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy. V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:
- prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo sourozencem, nebo
- prokázat, že je to nebytné k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů), nebo
- předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, pokud o nahlédnutí žádá zmocněnec.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný úřad - dle vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala na území MČ Praha 5, je příslušný Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kanceláře č. 112 - manželství, č. 120 a 121 - narození, č. 118 - úmrtí.

Telefonní kontakty pro případné informace:

manželství: Lídie Janáčová - 257 000 539, Helena Marešová - 257 000 538

narození: Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Bc. Michaela Kuklová ? 257 000 882

úmrtí: Ing. Marta Prokopcová - 257 000 529, Irena Janoušová - 257 000 530

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- průkaz totožnosti žadatele;
- veřejné listiny, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců; nebo
- listiny, kterými prokáže, že nahlédnutí do matriční knihy je nezbytné z důvodu uplatnění svých práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků nebo
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný formulář není stanoven. Formulář je k dispozici přímo na matrice.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za nahlédnutí do jednoho matričního zápisu se hradí poplatek ve výši 20,- Kč (v hotovosti na matrice).

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žadateli se umožní nahlédnout do matriční knihy ihned při podání žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Pro vyřízení žádosti o nahlédnutí do matriční knihy nelze využít elektronickou službu.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 25
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 2, 3).

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud matriční ÚMČ Prahy 5 žadateli - fyzické osobě - o nahlédnutí do matriční knihy nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout