Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vydávání doslovných výpisů z matričních knih

4 Matriční úřad městské části Prahy 5 vede knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvody MČ Praha 5 a Slivenec. Matriční úřad může vydat oprávněné osobě doslovný výpis z matriční knihy, který obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění. Doslovný výpis, který lze pořídit fotokopií matičního zápisu, se zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo se jí vydá osobně po předložení platného průkazu totožnosti.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Doslovný výpis z matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí lze vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, popřípadě jejich zmocněncům*,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.

* Požádá-li osoba o vydání doslovného výpisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Doslovný výpis z matriční knihy může být vydán pouze oprávněné osobě na základě její žádosti (viz výše).

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba musí podat matričnímu úřadu žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy osobně nebo v listinné podobě. Požádá-li osoba o vydání doslovného výpisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný úřad - dle vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala na území MČ Praha 5, je příslušný Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro.

Tel. kontakty pro případné informace:
manželství: Lídie Janáčová - 257 000 539, Helena Marešová - 257 000 538

narození: Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Bc. Michaela Kuklová ? 257 000 882

úmrtí: Ing. Marta Prokopcová - 257 000 529, Irena Janoušová - 257 000 530

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- průkaz totožnosti žadatele;
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců;
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby;
- žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy v listinné podobě, pokud není podána ústní žádost.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný formulář není stanoven.
Žádost o vydání doslovného výpisu je k dispozici v kancelářích Oddělení správy matrik a státního občanství.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy se hradí správní poplatek ve výši 15,- Kč za první stranu formátu A4 a za každou další započatou stranu formátu A4 5,- Kč. Celková výše správního poplatku je závislá na tom, z kolika stran se doslovný výpis skládá. Při osobním vyřízení žádosti se správní poplatek hradí v hotovosti na místě.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání doslovného výpisu je 30 dnů od obdržení žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 24 až § 25). Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3.)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud ÚMČ Praha 5 žadateli - fyzické osobě - o vydání doslovného výpisu z matriční knihy nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout