Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a úmrtních listů

4 Matriční úřad městské části Prahy 5 vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro Prahu 5 a Slivenec od 1.1.1950. Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu: l/ rodného listu, kterým se prokazuje narození; 2/ oddacího listu, kterým se prokazuje uzavření manželství; 3/ úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí; a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob*;

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků;

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

*Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Poznámka:
Matriční úřad může vydat druhopis matričního dokladu jakékoli fyzické osobě, uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:
- 100 let u narození
- 75 let u manželství nebo partnerství
- 30 let u úmrtí.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě, pokud od provedení dotčeného zápisu neuplynuly výše uvedené zákonné lhůty.
Oprávněná osoba může žádost o vydání matričního dokladu podat osobně nebo zaslat matričnímu úřadu písemně. Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba musí podat písemnou či ústní žádost matričnímu úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Pro vydání druhopisu matričního dokladu je příslušný úřad dle místa vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala ve správním obvodu MČ Praha 5, je příslušný Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15,1. patro, kanceláře č. 112 - manželství, č. 120 a 121 - narození, č. 118 - úmrtí.

Tel. kontakty pro případné informace:
manželství: Lídie Janáčová - 257 000 539, Helena Marešová - 257 000 538

narození: Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Bc. Michaela Kuklová

úmrtí: Ing. Marta Prokopcová - 257 000 529, Irena Janoušová - 257 000 530

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- průkaz totožnosti žadatele;
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců;
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný formulář není stanoven.
Žádost o vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu je k dispozici v kancelářích Oddělení správy matrik a státního občanství.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání matriční dokladu je 30 dnů od obdržení žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 24 až § 31)
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud ÚMČ Praha 5 žadateli - fyzické osobě - o vydání druhopisů matričních dokladů nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace odboru živnostenského a občanskosprávního, Jungmannova 35/29, Praha 1). Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Praha 5.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout