Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

ŽÚ - Nadměrný hluk nebo vibrace v provozovně

4 V případě obtěžování obyvatel nadměrným hlukem nebo vibracemi může každý občan České republiky podat podnět. Prověřuje se, zda jsou dodrženy požadavky stanovené v § 30 odst. 1 a § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý občan, který je obtěžován nadměrným hlukem nebo vibracemi.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Prověřit, zda jsou splněny požadavky stanovené v § 30 odst. 1 a § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podnět je možné podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

S podnětem se obraťte na příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo územní pracoviště v místě, kde se zdroj nadměrného hluku nebo vibrací nachází.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Následující kroky, které budou k vyřešení vaší záležitosti prováděny, vám sdělí příslušný odborný pracovník.

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podnět musí obsahovat sdělení, o jaký zdroj obtěžování se jedná, kde je umístěn a kdy vás nejvíce obtěžuje (den v týdnu), ve které denní či noční době.
Dále uveďte kontaktní adresu nebo telefonní číslo, aby s vámi pověřený pracovník mohl projednat další nezbytnosti.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Provozovatelé zdroje nadměrného hluku nebo vibrací.

Limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb z hudební produkce provozovny umístěné uvnitř budovy:
- dle § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A stanoví (pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř budovy) součtem základní hladiny maximálního akustického tlaku A L Amax = 35 dB ve dne a 25 dB v noci

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Spuštěním základních registrů ode dne 1.7.2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podnět můžete na příslušnou krajskou hygienickou stanici zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místně příslušné hygienické stanici (pro oblast Prahy a Středočeského kraje):
- Hygienická stanice hl. m. Prahy: sekretariat@hygpraha.cz
- KHS Středočeského kraje: info@khsstc.cz

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při porušení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může orgán ochrany veřejného zdraví podle § 84 písm. b) pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady.

Při porušení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může orgán ochrany veřejného zdraví podle § 84 písm. m) pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku a vibrací, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to doby odstranění závady.

Dále může orgán ochrany veřejného zdraví vydat rozhodnutí o pokutě povinné osobě.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Související právní předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout