Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

ŽÚ - Důchodové pojištění OSVČ

4 Podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je osobou samostatně výdělečně činnou (dále též "OSVČ") osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku alespoň 15 let, vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo ta osoba, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti a lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Od 1.1.2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V této věci je oprávněna jednat osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba pověřená plnou mocí.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Hlavní podmínkou je výkon samostatné výdělečné činnosti.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podejte na předepsaných tiskopisech.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Důchodové pojištění OSVČ provádí okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení nebo územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno, příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu.

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Na příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení, oddělení OSVČ:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz (pas) a kopii oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti, které není součástí veřejně dostupných rejstříků.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Veškeré formuláře jsou uveřejněny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba oznámit do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy k této skutečnosti došlo.

Skončení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud OSVČ důvod pro výkon vedlejší činnosti uplatnila, je OSVČ povinna doložit nejpozději s přehledem za kalendářní rok, ve kterém důvod skončil.

OSVČ je účastna důchodového pojištění:
- v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
- v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a daňový základ, event. příjem po odpočtu vynaložených výdajů z této činnosti dosáhl tzv. rozhodné částky; pro rok 2011 činí výše rozhodné částky 59 374 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok (pro rok 2012 je to částka 60 329 Kč),
- v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásila se k účasti na důchodovém pojištění.

OSVČ podává "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011" (dále též "přehled"):
- do 2.5.2012, pokud daňové přiznání OSVČ nezpracovává daňový poradce,
- do 2.8.2012, pokud daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost OSVČ doložila okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ") nejpozději do 2.5.2012,
- do 1 měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,
- do 31.7.2012, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění za rok 2011 je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % základu daně dle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 téhož zákona. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2011 pro výkon hlavní činnosti, tj. 6 185 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2011 pro vedlejší činnost, tj. 2 474 Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Povinnost platit pojistné má vždy OSVČ vykonávající hlavní činnost, OSVČ vykonávající vedlejší činnost jen v případě, že její daňový základ v roce 2011 dosáhl rozhodné částky (59 374 Kč pro 12 kalendářních měsíců; za každý měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, se odečte částka 4 948 Kč), nebo se k tomuto pojištění přihlásí.

Přehled lze podat jako klasický tiskopis, elektronicky (e - Podání) nejlépe prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP), je-li podán v předepsaném formátu xml, nebo i v jakémkoliv formátu do datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Pokud OSVČ v "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011" uvede skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti, je povinna tyto skutečnosti doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala přehled.

Doložení se nevyžaduje v případech, kdy potřebné údaje má OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci nebo má možnost si je obstarat v elektronické podobě.

Nebude-li v uvedené lhůtě doložen povinně vyžadovaný důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, bude tato činnost považována za hlavní a k pozdějšímu doložení nebude pro účely důchodového pojištění přihlédnuto.

Důvody vedlejší výdělečné činnosti, které není OSVČ povinna dokládat, jsou uvedeny v pokynech k vyplnění přehledu za rok 2011 nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Od 1.1.2011 může OSVČ po oznámení příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Oznámení o platbě takových záloh do budoucna musí obsahovat výši jednotlivých záloh a za jaké měsíce se platí. Zálohy jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, bude po podání "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011" platit zálohy na důchodové pojištění minimálně 1 836 Kč měsíčně.

Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je u samostatné výdělečné činnosti hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude záloha na pojistné na důchodové pojištění (po podání "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011") činit minimálně 735 Kč měsíčně.

OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost vedlejší platí zálohy v případě, že se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2011 nebo pokud její daňový základ v roce 2011 dosáhl alespoň 59 374 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2011.

V roce 2012 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka 100 548 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši 29 361 Kč.

Od 1.1.2011 si OSVČ může zaplatit měsíční zálohu v různé výši podle momentálních příjmů, tzn. že si platbou zálohy na pojistné určuje měsíční vyměřovací základ.

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Více informací naleznete v životní situaci "Nemocenské pojištění - OSVČ" nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Spuštěním základních registrů ode dne 1.7.2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech. Další informace v případě zájmu můžete získat na těchto webových stránkách: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-ucastniky-rizeni.aspx http://www.szrcr.cz

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Své dotazy můžete posílat prostřednictvím internetových stránek České správy sociálního zabezpečení na elektronické podatelny jednotlivých pracovišť České správy sociálního zabezpečení.

Podání v elektronické podobě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Všech 92 pracovišť České správy sociálního zabezpečení v celé republice disponuje vlastní elektronickou podatelnou. Pracují vždy v souladu s platnými právními předpisy.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nezaplacení záloh na pojistné nebo pojistného ve stanovené lhůtě anebo zaplacení v nižší částce je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Česká správa sociálního zabezpečení

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Související právní předpisy:

- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout