Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

ŽÚ - Jak získat živnostenské oprávnění

4 Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi živnostenskému úřadu. Ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou řemeslné, vázané a živnost volná) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných). Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Rozhodující je určení předmětu živnostenského podnikání, neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda vedle splnění všeobecných podmínek (věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti, která je stanovena živnostenským zákonem. Dále je podstatné, zda živnostenské oprávnění hodlá získat fyzická osoba nebo osoba právnická.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi můžete podat na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR. Podání lze učinit také prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, Czech POINT, kterými jsou:

- notáři,
- krajské úřady,
- matriční úřady,
- obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejich seznam stanoví prováděcí právní předpis,
- zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem,
- držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).
Podání je možno dále osobně učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží:

- je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé živnostenského zákona (živnostenský úřad se vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

- je-li občanem jiného státu než členského státu EU, výpis z evidenced trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení z bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

- u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných doklad prokazující odbornou způsobilost,

- doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k místu podnikání, liší-li se od bydliště,

- ustanovuje-li odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, doklady o jeho odborné způsobilosti, jestliže je zákon požaduje; u odpovědného zástupce, který je státním příslušníkem jiného členského státu EU než ČR, doklady prokazující bezúhonnost jaké jsou stanoveny pro podnikatele z těchto států,

- je-li zahraniční osobou, která má povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, musí doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

- doklad o zaplacení správního poplatku,

- pokud na území ČR zřizuje organizační složku podniku, dokládá rovněž doklad prokazující, že má podnik mimo území ČR a doklady o jeho provozování.

Právnická osoba k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi připojuje tyto doklady:

- je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,

- je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5,

- je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než ČR, obdobný doklad o bezúhonnosti jako je stanoven pro podnikatele z těchto států,

- doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce ? u živností u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných,

- prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,

- doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

- zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území ČR byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraniční,

- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, nebo prostor, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, případně prohlášení osoby oprávněné s nimi nakládat, že s umístěním souhlasí,

- doklad o zaplacení správního poplatku.

Právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie nepředkládá:

- doklad o provozování podniku v zahraničí.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlášení nebo žádost o koncesi se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Všechny formuláře včetně příloh a pokynů pro vyplnění si můžete v příloze stáhnout v barevné verzi zde:

http://www.praha5.cz/cs/sekce/formulare-ke-stazeni---oddeleni-zivnostenske-zivnostensky-urad/

http://www.praha5.cz/cs/sekce/zivnostensky-urad---formulare-a-dokumenty-oddeleni-zivnostenskeho/

JRF - jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona, pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně i pro hlášení Úřadu práce.

Přílohy
Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Změnový list
Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Zároveň lze prostřednictvím tohoto formuláře ohlásit pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli.

Upozornění:
Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům. Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete zde na RŽP - registru živnostenského podnikání.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jehož přílohou je sazebník. Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání jsou v sazebníku uvedeny v části I. v položce č. 24 (a položce č. 6) takto:

24 a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč
24 b) Další ohlášení živnosti 500,- Kč
24 c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč
24 d) Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
24 e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
24 f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
24 g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
24 h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 20,- Kč
za každou i započ. stránku

6 a) Zápis zemědělského podnikatele 1000,- Kč
6 b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

Předmětem poplatku není:

- Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
- Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
- Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
- Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
- Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky:

Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.)

Od 1.7.2010 nejsou osvobozeny od správních poplatků úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (pokud sazba poplatku nepřevyšovala 2 000 Kč).

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Spuštěním základních registrů ode dne 1.7.2012 se zásadním způsobem mění obvyklé postupy orgánů veřejné moci. Podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, by úřady neměly po účastnících řízení požadovat doložení údajů vedených v jednotlivých registrech.

Další informace v případě zájmu můžete získat na těchto webových stránkách:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-ucastniky-rizeni.aspx
http://www.szrcr.cz

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odeslat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu živnostenského rejstříku na adrese:

http://www.rzp.cz

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl.m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní.

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Související právní předpisy:

- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout