Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Zrušení trvalého pobytu

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Návrh může podat pouze oprávněná osoba, která má užívací nebo vlastnické právo k objektu.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

NÁVRH NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU vlastníka objektu nebo na návrh oprávněné osoby

- upravuje ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 z. č. 133/2000 Sb., (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů:

§ 12
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

Důkazní břemeno je na straně navrhovatele, je tedy na něm, aby doložil existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Listinné důkazy mohou být předloženy v kopiích, které nemusí být úředně ověřeny.

Od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je občan veden na úřední adrese, kterou je sídlo úřadu, v jehož územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen konkrétně Praha 5, Smíchov, nám. 14. října č. 1381/4. Občan je podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) bod 6, zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu jeho trvalého pobytu.

Návrh je neformální, předtisk je nepovinný a slouží pouze k usnadnění navrhovateli. Z návrhu musí vyplývat kdo, komu a na jaké adrese navrhuje zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Z výše uvedeného vyplývá, že návrhu lze vyhovět pouze za splnění tří zákonných podmínek:
1. návrh podá vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba (viz výše),

2. užívací právo občana k předmětnému bytu nebo domu zaniklo (např. výpovědí, dohodou rozsudkem), nebo občanovi vůbec užív. právo nesvědčilo - bylo tedy odvozené ( např. souhlas s přihlášením dal přítel přítelkyni, prarodič vnukovi; nebo odvozené užív. právo ze zákona - rodič ruší dítěti),

3. občan, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tento objekt (byt nebo dům) neužívá.

Lze těžko shrnout v krátkosti, jaké listinné důkazy je třeba předložit. Pouze pro prvotní orientaci uvádíme:

- to, že je navrhovatel nájemcem předmětného domu nebo bytu, doloží nájemní smlouvou,

- pokud se předkládá rozhodnutí soudu (např. rozsudek o rozvodu manželství) je nutné předložit toto rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Návrh je od 1.1.2016 zpoplatněn částkou 100,-Kč za každou osobu.
A.
Pro podání návrhu (včetně doložených příloh) lze využít nepovinný formulář, který je součástí další přílohy, anebo ho lze sepsat volnou formou s totožným obsahem údajů, jako má nepovinný formulář.

B.
Kontakt, informace, konzultace a poradenství pracovníka, který se zaobírá touto problematikou a vyřizuje správní řízení ve věci návrhu na zrušení trvalého pobytu naleznete v další příloze.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu volnou formou nebo prostřednictvím nepovinného formuláře, který lze získat na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Štefánikova 13, 15 Praha 5 anebo na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5:

Informace k návrhu na zrušení trvalého pobytu občanovi MČ Praha 5

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, odbor živnostenský a občanskosprávních agend

www.praha5.cz

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

V úřední době na odboru živnostenském a občanskosprávních agend, pí. Anna Matochová, tel.: 257 000 860, anna.matochova@praha5.cz, v případě nepřítomnosti základní informace poskytne přepážkové oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úřední době.

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh volnou formou nebo prostřednictvím nepovinného formuláře, který lze získat na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Štefánikova 13, 15 Praha 5 anebo na www.praha5.cz .

Informace k návrhu na zrušení trvalého pobytu

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 100,-Kč za osobu.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se vydává ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení k nimž lze připočíst dalších 30 dnů při nařízeném ústním jednání, předvolání apod.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Jen:
1. Navrhovatel (-lé) - vlastník objektu nebo jeho uživatel (nájemce bytu),
2. ten, komu se ruší trvalý pobyt

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel (navrhovatel) je povinen existenci zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu ve správním řízení prokázat, tzn. má důkazní břemeno, viz základní informace v úvodu.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Elektronická adresa elektronické podatelny podatelna@praha5.cz.
Elektronická podatelna je určena pro přijímání datových zpráv opatřených zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb. (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání, obnova řízení, postupuje se podle správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pořádková pokuta, předvedení podle správního řádu.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout