Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

4 Užíváním veřejného prostranství podle zákona o místních poplatcích se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství výše vymezeným způsobem. Dále to jsou osoby, kterým bylo odborem dopravy Úřadu MČ Praha 5 vydáno rozhodnutí podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nebo jimi zplnomocněná osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku - formulář - "místní poplatek za užívání veřejného prostranství". V návaznosti na výše uvedené, obdrží poplatník od správce poplatku údaje potřebné pro zaplacení tohoto poplatku.
Pokud poplatkový subjekt ohlašovací povinnost nesplní, je správce poplatku oprávněn využít ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a vyměřit poplatek podle pomůcek.

Sazby poplatku - za každý i započatý m2 a každý i započatý den

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu 10,- Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu 3,- Kč

za umístění reklamních zařízení 100,- Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)- mimo tržiště 100,- Kč, na tržišti 10,- Kč

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč

za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

za umístění skládek 10,- Kč

pro kulturní akce 4,- Kč

pro sportovní akce 2,- Kč

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč

za provádění výkopových prací 10,- Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč

pro reklamní akce 10,- Kč

Osvobození a úlevy:

Poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého parkovacího místa technické správě komunikací hl. m. Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel "TAXI", za vyhrazení trvalého parkovacího místa vozům rychlé lékařské pomoci, Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy, zastupitelských úřadů v ČR v případě reciprocity s příslušným státem, za umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, za užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník, za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy a městských částí a staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hl. m. Prahy. Dále za umístění stavebního zařízení v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny a sportovních akcí, na které hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytuje finanční prostředky.

Splatnost poplatku:

- poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství

- při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo započato s užíváním a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky

- v případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru souvisejícího s pracemi na odstranění havárie

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím

V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem

V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie

Ohlášení se nepodává v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický
Oddělení místních poplatků a pokut
Eva Kubátová
Alena Pallagyová

pondělí a středa, 8:00-18:00 hod., v ostatních dnech je možné jednání po předchozí telefonické domluvě

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, v případě zplnomocněné osoby plnou moc, rozhodnutí odboru dopravy Úřadu MČ Praha 5 vydané podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství, užívání veřejného prostranství (informace pro poplatníka)

V oddělení místních poplatků a pokut, č.dv. 105 a 104, pí. Kubátová a pí. Pallagyová.

Formuláře ke stažení - oddělení místních poplatků a pokut

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30ti dnů.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

eva.kubatova@praha5.cz, alena.pallagyova@praha5.cz

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění;
- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne jeho doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Včas nezaplacené poplatky, nebo jejich část vyměří správce poplatku platebním výměrem a tyto poplatky může zvýšit až na trojnásobek.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

18.04.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout