Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Projekt Czech POINT - vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí, výpisů z katastrálních map, z veřejného rejstříku (rejstříky: obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšných společností), z rejstříku živnostenského, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob, z rejstříku trestů právnických osob, z bodového hodnocení osob, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zprostředkovaná identifikace, provádění konverze dokumentů ze systému Czech POINT, agenda ISDS datové schránky, agenda základních registrů

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem je fyzická osoba, které je možno vydat na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech POINT.
Požádat o výpis může občan, kterého se výpis týká, nebo osoba zmocněná na základě ověřené plné moci.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel se dostaví na úřad a sdělí potřebné údaje k vydání ověřených výpisů ze systému Czech POINT:
1. U výpisu z katastru nemovitostí:
- název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
- číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
- číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
- číslo parcely v případě pozemku, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit

2. U výpisu snímku z katastrální mapy:
- číslo parcely, obec a katastrální území,
nebo
- číslo popisné budovy, obec a katastrální území,
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit

3. U výpisu z veřejného rejstříku: sdělí žadatel IČ obchodní organizace

4. U výpisu ze živnostenského rejstříku: sdělí žadatel IČ organizace - v případě živnostenského rejstříku je možné vydat výpis jen z veřejné části (viz zákon č. 455/1991 Sb., § 60, odst. 3 až 5), výpis z neveřejné části může nadále poskytovat jen živnostenský odbor.

5.U výpisu z insolvenčního rejstříku uvádí žadatel identifikační číslo organizace nebo dokládá osobní údaje.

6. Výpis z rejstříku trestů může být vydán osobě, které se týká nebo zmocněnci na základě plné moci s ověřeným podpisem. Žadatel vždy musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, jde-li o občana ČR; průkaz o povolení k pobytu, pas nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince ) a případně doložit rodné příjmení.


7. U výpisu z rejstříku trestů právnických osob uvádí žadatel IČ organizace nebo zahraniční číslo organizace.

8. Výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče) může být vydán osobě, které se týká, nebo zmocněnci na základě plné moci s ověřeným podpisem. Žadatel musí vždy předložit platný doklad totožnosti a případně doložit ještě ŘP.

9. U výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se u české organizace zadává IČ, u zahraniční organizace se zadává zahraniční číslo organizace.

10. U výpisu z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH se předkládá platný doklad totožnosti a dále se uvádí IČ.

11. Agenda ISDS (datové schránky) a zprostředkovaná identifikace (osobně nebo zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem). K ZI (zprostředkovaná identifikace) např. pro fyzickou osobu je potřeba doklad totožnosti a další podpůrný doklad (např. rodný list, potvrzení pobytu, zaměstnanecký průkaz atd.), k provedení autorizované konverze dokumentů a k základním registrům sdělíme bližší informace přímo na pracovišti odd. ověřování, příp. telefonicky, to se týká také agendy ISDS a ZI.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Výstupy z veřejných i neveřejných informačních systémů jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu městské části Praha 5,150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení ověřování a Czechpoint, v kanceláři č. 056 (přízemí).

Seznam úřadů poskytujících ověřené výstupy ze systému Czech POINT

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení ověřování a Czechpoint v kanceláři č.056 (přízemí). Úřední hodiny:
8.00 - 18.00 hod. - pondělí
8.00 - 15.30 hod. - úterý
8.00 - 18.00 hod. - středa
8.00 - 15.30 hod. - čtvrtek
8.00 - 14.00 hod. - pátek

(10 minut před koncem úředních hodin je přijímán poslední požadavek občana k vyřízení).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o výdej ověřených výstupů z veřejných evidencí - jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, výpisy snímků z katastrálních map, veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů právnických osob a z insolvenčního rejstříku není třeba předkládat žádné osobní doklady.
Žadatel musí sdělit pracovnici odd. ověřování následující informace nutné k provedení požadovaného výstupu ze systému Czech POINT:

- k žádosti o výpis z katastru nemovitostí sdělí žadatel název katastrálního území a číslo listu vlastnictví,
nebo
- číslo popisné, obec a katastrální území (jedná-li se o dům),
- číslo popisné, číslo bytu, obec a katastrální území (jedná-li se o byt),
- číslo parcely v případě pozemku, obec a katastrální území (jedná-li se o parcelu),
- k žádosti o výpis z katastrální mapy sdělí žadatel
- číslo parcely, obec a katastrální území,
- číslo popisné budovy, obec a katastrální území,
bez těchto údajů n e l z e výpis vyhotovit;

- k žádosti o výpis z veřejného rejstříku: sdělí žadatel IČ obchodní organizace;

- k žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku: sdělí žadatel IČ organizace;

- k žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku sdělí žadatel identifikační číslo organizace nebo doloží osobní údaje;

- k provedení autorizované konverze dokumentů bližší informace na přepážce odd. ověřování, příp. telefonicky.


Ověřené výstupy z neveřejných evidencí - jedná se o výpis z rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení osoby, může požádat pouze osoba, které se to týká, nebo zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem. Žadatel vždy musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, jde-li o občana ČR, průkaz o povolení k pobytu, pas nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizího státního příslušníka), u výpisu z rejstříku trestů případně doložit rodné příjmení.

- K agendě ISDS (datové schránky), k agendě základních registrů a k agendě ZI (zprostředkovaná identifikace) sdělíme bližší informace přímo na pracovišti odd. ověřování, příp. telefonicky.
U agendy ZI, například u fyzické osoby, doložit kromě dokladu totožnosti ještě podpůrný doklad (např. rodný list, povolení k pobytu, zaměstnanecký průkaz, atd.)

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro výpisy z veřejné evidence - katastr nemovitostí, katastrální mapa, veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ a rejstřík OPS), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH a pro rejstřík trestů právnických osob se formuláře nepoužívají.

Výpisy z neveřejné evidence - výpis z bodového hodnocení řidiče - formulář se nepoužívá.

Výpis z rejstříku trestů, agenda datových schránek, agenda registrů - formulář žádosti je elektronicky vyplněn úředníkem, vytištěn a přeložen žadateli k podpisu.

Sepsání veřejné listiny o identifikaci je provedeno elektronicky, veřejná listina je vytištěna a předložena žadateli k podpisu.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

1. Za vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, z katastrální mapy, z veřejného rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku,ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a z bodového hodnocení osoby (řidiče) je stanoven správní poplatek podle položky 3 písm. d) sazebníku správ. poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100 Kč za první stranu výpisu a 50 Kč za každou další i započatou stranu.

2.Vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů a rejstříku trestů právnických osob - přijetí žádosti o vydání elektronického výpisu z evidence rejstříků trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč, nelze použít kolek (položka 10 písm. a) sazebníku správ. poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

3. Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč (dle položky 10 písm. c) sazebníku správ. poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

4. Při provádění autorizované konverze je správní poplatek 30 Kč za jednu stranu (dle položky 4 písm. b),c) sazebníku správ. poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

5. Agenda datových schránek a základních registrů - informace na přepážce (dle položky 4 písm. d) sazebníku správ. poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správ. poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatky jsou hrazeny v hotovosti u pracovnice oddělení ověřování,
také možnost platby kartou.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou zákonem stanoveny.Výdej ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy - Czech POINT je zajištěn na počkání. V případě žádosti o výpis z rejstříku trestů u občanů z členských států EU se rejstřík trestů nevydá na počkání, ale je podána elektronická žádost. Žadatel může do žádosti zadat svůj e-mail, na který obdrží informaci o zpracování jeho žádosti, na základě které si zpracovaný výpis z rejstříku trestů vyzvedne.


Posledního klienta přijímáme u přepážek 10 minut před koncem pracovní doby, z toho vyplývá, že rozsáhlejší práci není možné v uvedených 10 minutách vyřídit.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Czech POINT
Rejstřík trestů Praha
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.04.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout