Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

4 Upozorňujeme, že OŽP ÚMČ Praha 5 není příslušný ke zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady původců odpadů nebo oprávněných osob, jejichž provozovny jsou umístěny ve správním obvodu MČ Praha 13 (např. Stodůlky), MČ Praha 16 (Zbraslav, Radotín), MČ Praha 17 (Zličín). Bližší informace ke správnímu členění naleznete na internetových stránkách

Magistrátu hlavního města Prahy - členění Prahy

nebo v mapách internetových vyhledávačů.

OŽP Úřadu MČ Praha 5 je příslušný ke zpracování hlášení pouze za provozovny ve správním obvodu MČ Praha 5 - tj. katastry Smíchov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Hlubočepy, Holyně, Slivenec.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- Původce odpadů - (§ 4 písm. p) - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

- Oprávněná osoba - (§ 4 písm. r) - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů,

- podle zákona o odpadech je k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracovávají původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok.

Rozhodující pro stanovení dosažení tohoto limitu je celková produkce původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno, osobou oprávněnou k podnikání. To znamená, že hlášení je povinen zaslat každý původce nebo osoba oprávněná k podnikání, který stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat hlášení, dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Např. firma má 5 samostatných provozoven na území ČR a v každé z nich bylo v průběhu roku nakládáno s 10 kg nebezpečných odpadů tj. ve firmě jako celku bylo nakládáno s 50 kg nebezpečných odpadů. Hlášení v tomto případě zašle každá z provozoven původce nebo osoby oprávněné k podnikání zvlášť, za odpady, se kterými nakládala, místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad MČ).

Provozovna je povinna zaslat hlášení za všechny druhy odpadů tj. nebezpečné odpady a ostatní odpady, i když splnila stanovený limit jen v jedné kategorii odpadů.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při splnění limitu (viz. bod č. 6) je roční hlášení zasíláno na formuláři uvedeném v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a to do 15. února následujícího roku.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady je zasíláno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Úřad Městské části) podle místa provozovny (tj. správní obvod MČ Praha 5 - Smíchov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Hlubočepy, Slivenec, Holyně).

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
Magistrát hlavního města Prahy
Centrum pro hospodaření s odpady
Ministerstvo životního prostředí ČR
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
Odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství Odboru životního prostředí MHMP
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průběžná evidence odpadů, předvyplněný formulář, příp. podklady pro jeho vyplnění.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Hlášení o produkci a nakládání s odpady" - příloha č. 20
"Hlášení o produkci a nakládání s odpady" - příloha č. 20 - vč. pokynů k vyplnění
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Původci a oprávněné osoby mají povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok zpracovat do 15. února následujícího roku.

OŽP ÚMČ Praha 5 vkládá údaje z hlášení o produkci a nakládání s odpady do databáze. OŽP MHMP tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci),

Odd. odpadového hospodářství OŽP MHMP,

Centrum pro hospodaření s odpady,

Ministerstvo životního prostředí ČR.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vedení a archivace výše zmíněné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně po dobu nejméně 5 let.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

interaktivní vyplnění formuláře - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
ozp@praha.eu
posta@praha.eu
ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o PCB, ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Při zjištění nedostatků v evidenci předložené OŽP telefonické konzultace, příp. dotazy elektronickou poštou či písemně. Při významných nedostatcích vrácení k přepracování. Pro lepší komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu a adresy elektronické pošty v hlavičce Hlášení.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta až do výše 300 000 Kč, ukládá ČIŽP nebo Úřad MČ Praha 5.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy - OŽP MHMP
Informační servis o životním prostředí v Praze
Úřad MČ Praha 5 - OŽP ÚMČ Praha 5
Centrum pro hospodaření s odpady
Ministerstvo životního prostředí ČR
Manuál pro vedení evidencí
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Přeprava nebezpečných odpadů;
Evidence odpadů a jejich ohlašování.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout