Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Cestování do zahraničí - cestovní pas

4 Podrobnější instrukce - viz "Kompletní zobrazení". K cestě do zahraničí je třeba cestovní pas, který může vlastnit každý občan. Po státech Evropské unie může cestovat osoba, která vlastní občanský průkaz se strojově čitelnou zónou (poslední verze OP). Občanský průkaz může od 1.1.2012 mít i občan mladší 15 let.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let (do doby zletilosti tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem nebo se zákonný zástupce dostaví osobně spolu s žadatelem).
Za občana do 15 let podá žádost zákonný zástupce společně s občanem.
Převzetí cestovního pasu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele je možné z důvodu zvláštního zřetele hodného, tzn. ve výjimečných případech.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnit veškeré zákonné náležitosti požadované při podávání žádosti o cestovní pas dle zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 6 pracovních dnů) nelze podat u zastupitelského úřadu.
Vyhotovený cestovní doklad musí převzít osobně občan, kterému se doklad vydává, u dítěte do 15 let vyzvedne cestovní doklad pouze zákonný zástupce, který zároveň předloží svůj doklad totožnosti, který je veřejnou listinou, a rodný list dítěte.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 6 pracovních dnů) nelze podat u zastupitelského úřadu.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13-15

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- uhradit správní poplatek za vydání cestovního pasu
- odevzdat dříve vydaný cestovní doklad
- platný občanský průkaz
- rodný list (do 18ti let věku)
- osvědčení o státním občanství při vydání prvního cestovního pasu předložíte jen v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

Od 1.7.2011 již nelze zapsat děti do cestovního dokladu rodičů.

Ke dni 26.6.2012 pozbývá platnosti zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče.

Od 1.1.2012 již do cestovního pasu držitele nelze zapsat titul (zrušeno zákonem č. 424/2010 Sb.).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář se již nevyplňuje. Žádost se vytiskne elektronicky po pořízení fotografie občana a sejmutí otisků.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů:

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji "E-PAS":
- občanům od 0 do 15 let......100,- Kč platnost pasu 5 let;
- občanům od 15 let........... 600,- Kč platnost pasu 10 let.

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji údajů "E-PAS BLESK" tzn. do 6 pracovních dnů od podání žádosti.
- občanům od 0 do 15 let....2000,- Kč platnost pasu 5 let;
- občanům od 15 let...........4000,- Kč platnost pasu 10 let.

Rychlost vyhotovení pasu vydávající úřad neovlivní, neboť jeho zhotovitelem je Státní tiskárna cenin, a.s.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zákonná lhůta pro vyřízení "E-Pasu" je do 30 dnů. Zda je již připraven k vyzvednutí lze zjistit podle data podání na:

http://www.praha5.cz/cs/sekce/informace-o-moznosti-vyzvednuti-vyhotoveneho-obcanskeho-prukazu-a-cestovniho-dokladu-pred-uplynuti-zakonem-stanovene-30denni-lhuty
(stránka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel)

Zákonná lhůta pro vyřízení "E-Pasu BLESK" je do 6 pracovních dnů od podání žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MV ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Cestovní doklady se vydávají dle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech je takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Za přestupek na tomto úseku lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč, resp. do 1 000 000,- Kč.
Přestupku se např. dopustí fyzická osoba, která nechránila cestovní doklad před ztrátou, odcizením a poškozením nebo neodevzdá neplatný cestovní doklad - lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy
Informace Ministerstva vnitra ČR
Portál veřejné správy
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout