Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Změna jména a příjmení

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců.

Žádost může podat:
Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky.
Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte osobně písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.
V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.
Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Tel. kontakty:
Bc. Iva Bartoňová, tel.: 257 000 533
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.
(výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:
- jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, příp. datum a místo uzavření manželství žadatele,
- rodné číslo,
- místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte,
- jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
- jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
- údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
- odůvodnění.
K žádosti musí být přiložen:
- rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
- jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
- doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
- doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
- průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen, nebo příjmení,
- jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (= nahrazující souhlas s podáním žádosti, druhý rodič bude stále účastníkem správního řízení).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K dispozici na matrice.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:
- při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
- při povolení změny příjmení na dřívější příjmení,
- při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti.

Poznámky:
Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.
Osvobození od poplatku:
Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Při změně jména nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř. jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.371/2013 Sb., úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu, do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5, Odboru matrik a státního občanství.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout