Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Trvalé pobyty

4 Podrobnější instrukce - viz "Kompletní zobrazení".
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.
Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - viz. bod 21.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ve správním obvodu Prahy 5 je to na ÚMČ Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v těchto úředních hodinách:

Úřední hodiny od 17.7.2017:
8.30 - 17.30 hod. - pondělí
8.00 - 12.00 hod. - úterý
8.30 - 17.30 hod. - středa
8.00 - 12.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 11.00 hod. - pátek

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍ DOBY od 17.7.2017:
Pondělí a Středa - výdej pořadových čísel končí 60 minut před koncem úřední doby, odbavení klientů ukončeno v 17.15 hod.
Úterý, Čtvrtek a Pátek - výdej pořadových čísel a odbavení klientů ukončeno 15 min. před koncem úřední doby.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13,15, přízemí.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

viz bod 6.

Dle § 14 odst.1 písm.d), bod 9. zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu. Další informace viz občanské průkazy.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti do 15ti let bez poplatku.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel vyznačena ihned a občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pokud ke změně trvalého pobytu předkládá občanský průkaz.

Dle § 14 odst.1 písm.d), bod 9. zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu. Další informace viz. občanské průkazy.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Pokud se při hlášení změny místa trvalého pobytu objeví nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpor s údaji vedenými v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o nezaevidování změny místa trvalého pobytu. Proti tomuto rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených podle ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb. (zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Podrobněji viz. bod 21.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
- přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést - lze uložit pokutu do 10.000,- Kč
- přestupku se dopustí občan, který v zákonné lhůtě nepožádá o nový občanský průkaz - lze uložit pokutu do 10.000,- Kč
- přestupku se dopustí občan, který poruší povinnost mít OP - lze uložit pokutu do 15.000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy
Informace Ministerstva vnitra ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout