Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Narození - vystavení rodného listu narozeného dítěte

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Matrika narození na základě hlášení, které obdrží z FN Motol, vystaví do 30 dnů rodný list dítěte a zašle na adresu, která je uvedena v přiloženém dotazníku; rodný list zašle přímo rodičům pouze v případě, že má k dispozici potřebné doklady, tj.
- oddací list rodičů
- u svobodné matky rodný list případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti
- u rozvedené matky je nutné předložit kromě rodného listu pravomocný rozsudek o rozvodu
- u ovdovělé matky rodný list a úmrtní list manžela
- u cizinky potvrzení o stavu, vydané domovským státem
- dohoda o jméně /jménech/ dítěte podepsaná od obou rodičů.
V případě nejasností doporučujeme telefonickou konzultaci.
Pokud se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení, a nebyla-li jeho matce ani následně poskytnuta zdravotní péče, provede se zápis narození na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení. O tomto sepíše matrikář s oznamovatelem zápis. Oznamovatel je povinen prokázat svou totožnost a dále předložit veškeré doklady, které jsou požadovány při narození dítěte ve zdravotnickém zařízení + další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila. Oznámení o narození je nutno učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě, že matrika nebude mít potřebné doklady nebo údaje nutné pro zápis do matriky a vystavení rodného listu, budou se muset rodiče osobně dostavit na matriční úřad – matriku narození.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný úřad - dle místa narození dítěte. Pokud se dítě narodilo ve správním obvodu MČ Praha 5, je příslušný Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika narození, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kanceláře č. 120 a č. 121.
Telefonní kontakty:
Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobní návštěvě je vždy nutné předložit platný OP /cestovní doklad/, popřípadě požadované doklady, které nebyly předloženy v porodnici.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku. Každý další výpis /duplikát/ podléhá správnímu poplatku 100,-Kč, který se vybírá v hotovosti přímo na matrice.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení Hlášení o narození od zdravotnického zařízení, popř. od ústního oznámení, pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

V případě, že státní občan ČR se narodí mimo území našeho státu, zapíše se jeho narození do zvláštní matriky v Brně. V těchto případech je nutná osobní návštěva na kterémkoliv matričním úřadě.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout