Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Přestupkové řízení

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba přestupkem postižená, případně poškozená, resp. její zákonný či právní zástupce.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Jednání v rozporu se zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších. Nutné je oznámit přestupek na příslušném MO-Policie ČR. Ta je ze zákona povinna přijmout oznámení, resp. s oznamovatelem sepsat protokol (podání vysvětlení), ve kterém se uvádí, kdo je osobou podezřelou, jaký skutek, kdy a kde tato osoba měla spáchat, kdo je svědkem, resp. jaké další důkazy je možné zajistit nebo přímo předložit (např. lékařské zprávy popisující zranění, pokladní doklady, faktury, posudky soudních znalců, různé písemnosti, ohledání místa atd.). V rámci tohoto oznámení je možno uplatnit proti podezřelému nárok na náhradu škody (nutno vyčíslit a doložit).

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámením na Policii ČR. U přestupků návrhových, tj. přestupků spáchaných mezi osobami blízkými (manželé, partneři, sourozenci, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, případně druh a družka, žijí-li ve společné domácnosti, resp. jde-li skutečně o osoby blízké, kdy by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní), pokud se jedná o přestupky proti majetku a proti občanskému soužití, lze podat návrh na zahájení přestupkového řízení i přímo u odboru občansko-správního poté, co je potenciální navrhovatel seznámen s podmínkami takovéhoto řízení, včetně právní úpravy úhrady nákladů tohoto řízení (podpisem pak navrhovatel stvrdí, že tyto podmínky bere na vědomí a že jim porozuměl). Navrhovatel pak může vzít svůj návrh na zahájení řízení před vydáním rozhodnutí kdykoliv zpět, přičemž v tomto případě však musí uhradit náklady správního řízení, které jsou stanoveny částkou 1.000 Kč. V případě, že bude třeba přizvat do řízení znalce, tyto náklady mohou dosáhnout až 6.000 Kč. Náklady správního řízení platí navrhovatel i v případech, kdy spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, či skutek obviněný nespáchal, případně nejedná-li se o přestupek nebo nedostaví-li se navrhovatel bez omluvy k ústnímu jednání.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Návrhy na zahájení řízení resp. konzultace na oddělení přestupků v budově Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova č. 13,15:
- 1. patro - JUDr. L. Wróbel (kanc.č. 127), Mgr. D. Fiedlerová (kanc.č. 126), Bc. D. Šindelářová (kanc. č. 106), Bc. H. Tůmová (kanc. č. 106).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Informace o projednání případného návrhového přestupku s příslušným formulářem je k dispozici u shora uvedených pracovníků oddělení přestupků (bod 9)

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30, resp. 60 dnů (podle správního řádu)

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Osoba obviněná ze spáchání přestupku, navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno (viz návrhové přestupky), poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody a vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy, pokud souvisí s přestupkovým řízením, které správní orgán vede.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Účastník řízení může do 15 dní ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. města Prahy, a to prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5. V případě vydání příkazu je možné do tohoto podat odpor ve stejné lhůtě přímo odboru občanskosprávnímu ÚMČ Praha 5.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nedostavuje-li se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo takovéto podání bezdůvodně odmítá, může jí správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5.000 Kč (§ 60 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších). Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč (§ 62 Správního řádu). Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů nedostaví na opětovné předvolání, může být předveden (§ 60 Správního řádu).

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout