Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Návštěva pracoviště, které provádí vidimaci a legalizaci v souladu s ust. zákona č. 21/2006 Sb., a Vyhl. č. 36/2006 Sb.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při žádosti o vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost a ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině. Úřad neodpovídá za obsah vidimované listiny. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.
Kdy se vidimace neprovede? Viz ust. § 9 zák. č. 21/2006 Sb.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.
Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede. Je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, legalizace se neprovede.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Budova Úřadu městské části Praha 5,Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení ověřování a Czechpoint, kancelář č. 056 (přízemí).

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Oddělení ověřování a Czechpoint

Oddělení ověřování a Czechpoint, na adrese 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, kancelář č. 056 (přízemí).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vidimace - originál listiny.
Legalizace - text na listině.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti:

Platný občanský průkaz nebo pas, jde-li o státního občana ČR.

Průkaz o povolení pobytu nebo pas nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince.

Průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.

Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.

Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou platební kartou :
30,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu).
30,- Kč za ověření každé, i započaté stránky (formát A4 a menší).

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, v případě zamítnutí žádosti jsou lhůty pro rozhodnutí stanoveny správním řádem.
V případě nevyhovění ústní žádosti o vidimaci či legalizaci, bude postupováno dle § 155 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
1) Jestliže to nevylučuje povaha vyjádření, osvědčení nebo sdělení, zejména není-li zapotřebí zkoumat skutkový stav nebo čerpat z evidence vedené určitým správním orgánem, může je vydat nebo učinit kterýkoli věcně příslušný správní orgán.
2) Je-li správní orgán požádán o vydání osvědčení nebo ověření a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
3) Pokud správní orgán shledá, že nelze vydat vyjádření nebo osvědčení, provést ověření nebo učinit sdělení, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
Z důvodové zprávy:
Zvláštním typem neformálního řízení jsou osvědčovací , ověřovací a obdobné úkony. Z tohoto důvodu je pro ně třeba upravit zvláštní postup.V případě, že správní orgán odepře provést úkon, vydá o tom správní akt v řízení dle části druhé pouze tehdy, je-li to právně významné pro uplatnění práva dotčené osoby, která o něj žádala.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě odmítnutí žádosti se lze proti písemnému rozhodnutí odvolat k MHMP tak, jak bude v poučení rozhodnutí uvedeno.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

30.08.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout