Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Osvědčení o státním občanství České republiky

4 Státní občanství se prokazuje: - občanským průkazem - cestovním dokladem - osvědčení o státním občanství ne starším 1 roku - listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku V osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen "osvědčení") se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, příp. o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení. Na žádost je rovněž možné vydat osvědčení o tom, že fyzická osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná.

Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení; místo zákonného zástupce může podat žádost rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat:
- příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec,
- fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel nebo jeho zákonný zástupce se dostaví na matriční úřad v místě trvalého pobytu a splní požadované náležitosti.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou a podání žádosti na příslušném úřadě.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o vydání osvědčení se podává u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky.
Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.
V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušnému krajskému úřadu v České republice.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 119.

Kontakty:
Bc. Iva Bartoňová, tel.: 257 000 533
Hana Dolejší, tel.: 257 000 534

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hod.
(výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osoba starší 15ti let:
- předloží občanský průkaz nebo cestovní pas
- rodný list, oddací list, popř. rozsudek o rozvodu manželství, doklad o partnerství, popř. doklad o zániku partnerství, úmrtní list manžela
- pokud se rodiče žadatel narodil po 1.1.1954, předloží rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list
- další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání)
- dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
- doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
-doklad o osvojení

Osoba mladší 15ti let:
(žádá zákonný zástupce - rodič nebo opatrovník či ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
- rodný list dítěte
- rodný list rodičů dítěte nebo oddací list rodičů dítěte, pokud je ve formátu A5 (v případě, že rodiče zákonného zástupce jsou narozeni po 1. 1. 1954, je třeba předložit i rodný list jednoho z rodičů zákonného zástupce nebo jejich oddací list)
- rodič předloží občanský průkaz nebo cestovní doklad
- dříve vydané doklady o státním občanství nebo státním občanství rodičů
- doklady, prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství, jsou-li k dispozici.
- další doklady (dle povahy žádosti upřesní pracovnice odboru při individuálním jednání).
Žadatel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby.

K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře obdržíte na příslušném úřadě.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Výše poplatku za vydání osvědčení činí 100 Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při předání osvědčení.
Vydání osvědčení pro účely vydání prvního občanského průkazu není zpoplatněno.
Je-li žádost podávána prostřednictvím zastupitelského úřadu, činí správní poplatek 300 Kč.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření lhůta činí 180 dnů. V ostatních případech vydá ÚMČ osvědčení bezodkladně a nelze-li osvědčení vydat bezodkladně, správní orgán vydá osvědčení do 30 dnů. Osvědčení o státním občanství České republiky nelze vydat na počkání.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou stanoveny.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení lze podat prostřednictvím Úřadu městské části Praha 5 k odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hlavního města Prahy.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud žadatel o vydání osvědčení (popř. zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě) uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat osvědčení, lze mu za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout