Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Občanské průkazy

4 Podrobnější instrukce - viz "Kompletní zobrazení"
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let.

Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně po dovršení věku 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce za jeho přítomnosti (pořizuje se foto na místě).

Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně, převzetí obč. průkazu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.
Místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Převzít občanský průkaz za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit potvrzení o občanském průkazu, další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu předloží doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. diplom). Veškeré doklady je nutné předkládat v originálu nebo ověřené kopii.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan může podat žádost na úřadě kterékoliv obce s rozšířenou působností - v případě Úřadu městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Štefánikova 13,15, přízemí, v úředních hodinách:

Úřední hodiny od 17.7.2017:
8.30 - 17.30 hod. - pondělí
8.00 - 12.00 hod. - úterý
8.30 - 17.30 hod. - středa
8.00 - 12.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 11.00 hod. - pátek

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍ DOBY od 17.7.2017:
Pondělí a Středa - výdej pořadových čísel končí 60 minut před koncem úřední doby, odbavení klientů ukončeno v 17.15 hod.
Úterý, Čtvrtek a Pátek - výdej pořadových čísel a odbavení klientů ukončeno 15 min. před koncem úřední doby

V případě, že došlo ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu nahlašte tuto událost osobně, co nejdříve,na úřadu obce s rozšířenou působností. Odcizení občanského průkazu můžete ohlásit též na Policii ČR. (Policie ČR vydá potvrzení o občanského průkazu.)

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13-15

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit doklady dle bodu 6.
Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, doloží doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. diplom).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář se nevyplňuje, žádost o elektronický občanský průkaz, včetně pořízení fotografie občana, se vyřizuje ve speciální kabince na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky na úseku občanských průkazů se vybírají v hotovosti v následující výši:

a) Vydání občanského průkazu se strojově Kč 500
čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem
b) Vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc Kč 100
c) Vydání občanského průkazu bez strojově Kč 100
čitelných údajů s dobou platnosti
na 3 měsíce
d) Vydání občanského průkazu občanu Kč 50
mladšímu 15 let
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu Kč 100
15 let, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky
f) Vydání občanského průkazu se strojově Kč 100
čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený,
ztracený, odcizený nebo za průkaz
obsahující neoprávněně provedené zápisy
g) Vydání občanského průkazu se strojově Kč 200
čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu
nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání
z jiného osobního důvodu v době delší
než půl roku před uplynutím platnosti
dosavadního občanského průkazu
h) Převzetí občanského průkazu se strojově Kč 100
čitelnými údaji u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který občan
uvedl v žádosti
i) Odblokování elektronické autentizace Kč 100
občanského průkazu

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

-Zákon č. 328/1999 Sb., zákon občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
-Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
-Směrnice Ministerstva vnitra ČR čj. MV-108001-48/SC-2011 ze dne 13. prosince 2011

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů (např. proti rozhodnutí o skončení platnosti obč. průkazu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních § 14 a § 15 zákona o občanských průkazech se dopouští fyzická osoba přestupku. Přestupky jsou upraveny v § 16a zákona o občanských průkazech. Za přestupek na úseku občanských průkazů může být uložena pokuta do výše 15.000,- Kč (ust. §16a, odst.1, písm. a), resp. do 10.000 Kč (ust. §16a, odst.1, písm. b) až m)).

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informace Ministerstva vnitra ČR
Magistrát hl. m. Prahy
Portál veřejné správy
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout