Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Evidence obyvatel

4 Podrobnější instrukce - viz "Kompletní zobrazení"
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Obyvatelem podle zákona č. 133/2000 Sb., (zákon o evidenci obyvatel) se rozumí:

a) státní občané České republiky (dále jen "občan"),
b) osoby, které pozbyly státní občanství České republiky,
c) cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen "partner") nebo dítětem občana.


Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p), který poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj uvedený v § 3 odst. 3 písm. r), s) a t). Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání žádosti.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě (poštovní službou) ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo druhé, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Občan žádající poskytnutí údajů z informačního systému MV ČR vyplní tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému". Ověřený podpis nemusí být pokud občan osobně předloží doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Pokud k výpisu z informačního systému MV ČR je pověřená jiná osoba, je nutno přiložit k žádosti zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zprostředkování kontaktu

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen "kontaktující osoba") zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen "kontaktovaná osoba") s využitím základního registru obyvatel.
Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.
Formulář žádosti je možné získat na www.mvcr.cz , www.praha5.cz nebo přímo na oddělení evidence obyvatel u přepážky.
Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.

Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti podle odstavce 2 vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle odstavce 2. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

Žádost je zpoplatněna ve výši 500,-Kč za každou kontaktovanou osobu s tím, že pokud se zprostředkování neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.
Poplatek lze uhradit formou kolku, osobně nebo zasláním na účet MV ČR, bližší informace viz formulář žádosti.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan se dostaví na ÚMČ Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v těchto úředních hodinách:

Úřední hodiny od 17.7.2017:
8.30 - 17.30 hod. - pondělí
8.00 - 12.00 hod. - úterý
8.30 - 17.30 hod. - středa
8.00 - 12.00 hod. - čtvrtek
8.00 - 11.00 hod. - pátek

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ ÚŘEDNÍ DOBY od 17.7.2017:
Pondělí a Středa - výdej pořadových čísel končí 60 minut před koncem úřední doby, odbavení klientů ukončeno v 17.15 hod.
Úterý, Čtvrtek a Pátek - výdej pořadových čísel a odbavení klientů ukončeno 15 min. před koncem úřední doby.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13,15, přízemí, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občan starší 15 let, zákonný zástupce občana mladšího 15 let či opatrovník občana, se dostaví osobně, vyplní tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" a předloží svůj doklad totožnosti.

Údaje z informačního systému obdrží občan na počkání.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" a "Žádost o zprostředkování" je k dispozici přímo na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

"Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" ......50 Kč/stránku (i započatou stránku)
"Žádost o zprostředkování"..........................................500 Kč/osobu

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost vlastníka objektu o poskytnutí seznamu občanů:
Dle § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna sdělí po podání písemné žádosti a zaplacení správního poplatku vlastníkovi objektu, nebo jeho vymezené části, jméno popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu.
Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Poplatek lze uhradit pouze v hotovosti na přepážce oddělení. Do doby nesplnění všech úkonů žadatele nebudou údaje poskytnuty. Seznam je poskytován převážně na počkání.
Žádost lze přijmout od zmocněnce na základě zvláštní plné moci.
Při žádosti o výpis občanů z informačního systému již vlastník nemovitosti od 1.1.2016 nepředkládá doklad o vlastnictví, pokud správní orgán má možnost ověřit vlastnictví s dostupných veřejných evidencí.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informace Ministerstva vnitra ČR
Portál veřejné správy
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout