Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Zvláštní užívání komunikací

4 Zvláštní užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tímto pojmem je míněno jakékoliv užívání komunikace než je obecné a je blíže specifikováno v § 25 výše uvedeného zákona. Pro naše potřeby je jím míněno umísťování reklamních zařízení, stavebních zařízení, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních stánků, pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí, pokud by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu je zvláštní užívání komunikací. Rozhodnutí je vydáváno na zhotovitele akce, případně uživatele, či provozovatele zařízení.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Oddělení silničního hospodářství Odboru dopravy ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací je nutno doložit přesné určení místa účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (druh stavebních prací, způsob prodeje a v jakém zařízení, rozsah akce apod.). Dále je nutno uvést jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho adresu a u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČO. Pokud je zvláštním užíváním vyvolána změna, či potřeba dopravního značení je nutno dodat situaci s jeho návrhem.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti je dostupný na www.praha5.cz - v sekci formuláře ke stažení, odboru dopravy popř. na odboru dopravy v úředních hodinách

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky se odvíjejí od délky trvání zvláštního užívání komunikací s tím, že při době trvání do 10 dnů je poplatek 100 Kč, nad 10 dnů do 6 měsíců 500 Kč a od 6 měsíců do 1 roku 1000 Kč. U invalidních parkovišť je vydání rozhodnutí bez poplatku. Poplatek se hradí v pokladně ÚMČ Praha 5, dle pokynů na Odboru dopravy. Zaplacení je nutno provést před obdržením rozhodnutí.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastník dotčené komunikace a Policie ČR, může-li zvláštní užívání komunikace ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Plnění podmínek rozhodnutí povolující zvláštní užívání komunikací.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@praha5.cz
odp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - e-mailová adresa pro podání pomocí elektronického podpisu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Tržní řád hl. m. Prahy u prodejních záborů

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta 500 000 Kč u právnických i fyzických osob.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Úřad MČ Praha 5 - ODP ÚMČ Praha 5
Informační střediska ÚMČ Praha 5
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.01.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout