Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Úmrtí

4 Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské části Praha 5 a Slivenec.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze:
a) členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, partnerovi / partnerce, jeho rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, pravnukům)
b) sourozencům zemřelého
c) fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a)/ nebo sourozencem zemřelého (podpis musí být na plné moci úředně ověřen)
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
e) fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a) až e) musí matričnímu úřadu prokázat:
- svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem)
- právní nárok na vydání úmrtního listu /např. prokázat rodinnou vazbu k zemřelému příslušnými matričními doklady - rodným či oddacím listem, popř. předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem některého člena rodiny či sourozence zemřelého, nebo prokázat nárok dle výše uvedených písm. d), e)/.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Na Úřadu městské části Praha 5 lze vyřídit úmrtí, ke kterým došlo ve správním obvodu MČ Prahy 5 a Slivenci.
Úmrtní list vyřizuje ÚMČ Praha 5 do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů. Oprávněné osobě se doklad předá osobně, nebo se jí odešle poštou doporučeně do vlastních rukou.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika úmrtí.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13,246/15, 1. patro, kancelář č. 118.

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před ukončením úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).
Kontaktní telefony:
Ing. Marta Prokopcová ? 257 000 529
Irena Janoušová ? 257 000 530

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí vyřizuje (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
- občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
- matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list), pokud je má oprávněná osoba k dispozici
- matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela / manželku, partnera / partnerku)
- plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce.

Na matrice lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
- cestovní pas.

OZNAMOVACÍ POVINNOST MATRIČNÍHO ÚŘADU:
Matriční úřad je povinen při úmrtí státního občana České republiky, nebo cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:
1) Všeobecné zdravotní pojišťovně, která vede centrální registr pojištěnců,
2) okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědického řízení u příslušného notáře (notář písemně vyzve pozůstalého manžela, resp. partnera, nebo jinou oprávněnou osobu k dalšímu jednání),
3) České správě sociálního zabezpečení v Praze.
Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

INFORMACE K OBČANSKÉMU PRŮKAZU POZŮSTALÉHO MANŽELA/PARTNERA:
Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Pro vyřízení úmrtního listu nelze využít elektronickou službu.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 21, § 22, § 25 odst. 1, 5, 7).

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout