Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Veřejné sbírky - zapečeťování, otevírání a přepočítávání pokladniček

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O zapečetění, otevření a přepočítání pokladničky při příležitosti konání veřejné sbírky je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Právnická osoba, která hodlá uskutečnit sbírku na území hlavního města, je povinna její konání písemně oznámit odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl.m.Prahy, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění úřadu, v jehož územním obvodu budou pokladničky umístěny. Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních úřadů (městských částí), právnická osoba ji viditelně opatří nápisem "putovní pokladnička"; pečetí ji obecní úřad (městská část), v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity. Pokladničky nutno zabezpečit proti odcizení.
Otevření pokladničky musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny, úřadu, v jehož územním obvodu pokladničku umístila, v případě "putovních pokladniček" úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Otevření pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce právnické osoby a zaměstnanec úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický
Oddělení místních poplatků a pokut
Bc. Zdenka Balzarová
Alena Pallagyová
Eva Kubátová
Jitka Hartmanová

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) osvědčení o oznámení konání veřejné sbírky, vydané Magistrátem hl.m.Prahy
b) pokladničky

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta dle ust. §25, §25a, §25b, zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.01.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout