Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vyjádření v rámci územního a stavebního řízení

4 Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a odpadů.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor nebo pověřený zástupce.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti s příslušnými přílohami na podatelnu Úřadu MČ Praha 5.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
Odd. vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost, projektovou dokumentaci, která musí obsahovat:

- výměru pozemku, výměru zastavěné plochy,výměru zpevněné plochy, zda dojde ke kácení;
- údaje o zdrojích znečišťování ovzduší (vytápění);
- přehled druhů odpadů, které vzniknou při realizaci stavby, jejich odhadované množství a způsoby dalšího nakládání s nimi. Řešení odpadového hospodářství po uvedení stavby do provozu (způsoby využití či odstranění, umístění sběrných nádob a pod.).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ovzduší:

V případě, že si občané zvolí jako zdroj vytápění plynové turbokotle, požadujeme, aby odvod spalin od těchto kotlů byl zajištěn přednostně nad střechu objektu (nejlépe zaústěním do vyvložkovaného komínového tělesa). Není-li to z technických důvodů možné, pak je nutno postupovat dle platných technických pravidel - TPG 800 01. Tzn. že pokud jsou spaliny od kotlů vyvedeny na fasádu objektu, je pro řádné posouzení věci ve stavebním řízení třeba prokázat dodržení imisních limitů NO2 a CO ve smyslu příslušných předpisů (tj. zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Prokázat dodržení imisních limitů lze např. rozptylovou studií obsahující výpočet imisních koncentrací NO2 a CO u oken obytných a pobytových místností, u nichž se předpokládají nejvyšší koncentrace těchto škodlivin. RELEVANTNÍ PRŮKAZNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT PŘEDLOŽEN NEJPOZDĚJI K TERMÍNU KOLAUDACE STAVBY, A TO PŘÍSLUŠNÉMU PRACOVNÍKU STAVEBNÍHO ODBORU, KTERÝ MÁ TU STAVBU NA STAROSTI.

Odpady:

Při kontrolní prohlídce předložit doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud nebylo možno zajistit jejich další využití a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (zákon o odpadech)

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Evidence odpadů a jejich ohlašování; Stanovisko ke studiím, projektům, apod.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout