Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Poskytování informací o stavu životního prostředí

4 Upraveno zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každá fyzická nebo právnická osoba - dále jen žadatel.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí požádat o zpřístupnění informace. Svou žádost nemusí odůvodňovat.

Odbor ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5 posoudí, zda je příslušný k řešení podání v rámci platných kompetencí a Statutu hl. m. Prahy. Pokud je řešení záležitosti v kompetenci jiného orgánu či odboru, bude tomuto neprodleně postoupena, a žadatel o tom vyrozuměn.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost lze učinit:

- ústně - Odbor ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5, 3. a 4. patro,
úřední hodiny: PO a ST 8:00 - 18:00,
- písemně - Úřad MČ Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5,
- telefonicky - sekretariát: 257 000 461,
- doprava: 257 000 222,
- ochrana přírody a krajiny: 257 000 255,
- odpady a voda: 257 000 185,
- faxem - 257 000 150,
- e-mailem -

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz

- telegraficky nebo jinou technicky proveditelnou formou.

V případech ústních, telefonických, telegrafických nebo faxovaných žádostí nebo žádostí zaslaných jinou elektronickou formou si orgán vyžádá jejich písemné nebo ústní doplnění do protokolu.

Věc bude zaevidována a přidělena příslušnému pracovníkovi podle svěřeného úseku nebo podle uvážení vedoucího odboru a vedoucího oddělení.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
Odd. ochrany přírody a krajiny
Odd. vodního a odpadového hospodářství
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Podle typu požadované informace např. situační plánek, projekt apod. Doporučujeme uvést telefonický kontakt nebo elektronickou adresu.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Lze žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. V případě požadavku o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat je žadatel povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit technicky použitelný nosič dat.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Žadatel je povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů, v požadovaném rozsahu upřesnit. Pokud žadatel do 15 dnů žádost neupřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.

Pokud je žádost podána u orgánu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici, je jeho povinností sdělit žadateli nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže poskytnout. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může orgán nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, místo poskytnutí informace žadateli sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě, že žadatel na přímém poskytnutí této informace trvá, je mu poskytnuta.

Informace jsou zpřístupněny nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, pokud s ohledem na zvláštní okolnosti není potřeba prodloužení této lhůty, nejvýše do 60 dnů. O prodloužení lhůty musí být žadatel před uplynutím 30 dnů informován.

Ze zákonem stanovených důvodů muže být zpřístupnění informace odepřeno nebo informace nebude zpřístupněna. O této skutečnosti je vydáváno rozhodnutí do 30 dnů od doručení žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Podle konkrétní situace.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Spolupráce při upřesnění žádosti.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Statut hl. m. Prahy - podle něj jsou přiděleny kompetence jednotlivým MČ

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky v případě vydaných rozhodnutí jsou stanoveny správním řádem a podávají se v zákonem stanovené lhůtě k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Odboru ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5. Rozhodnutí o odepření poskytnutí informace nebo o utajení její oddělitelné části lze po vyčerpání řádných opravných prostředků napadnout žalobou u soudu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle platné legislativy.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Magistrát hl. m. Prahy
Informační servis o životním prostředí v Praze
Ministerstvo životního prostředí ČR
CENIA - česká informační agentura životního prostředí
EnviWeb
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout