Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Poplatek za malý zdroj znečištění ovzduší

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Poplatek je povinný platit:
- provozovatel malého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (výkonu 50 - 200 kW), ve kterém jsou spalována tuhá nebo kapalná paliva (s obsahem síry od 0,1 %),
- provozovatel zdroje se spotřebou těkavých organických látek (např. rozpouštědel) do 5 kg/den při provozování po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci,
- provozovatel zdroje emisí tuhých látek (např. skládky paliv, stavební sutě a pod.).

Poplatky se týkají pouze provozovatelů, kteří užívají uvedené zdroje k podnikatelským účelům.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel výše uvedeného zdroje je povinný ze zákona č. 86/2002 Sb., každoročně - bez vyzvání podat oznámení o zdroji znečišťování, nejpozději do 15. února kalendářního roku.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Provozovatel si obstará formulář - „Oznámení o provozu malého zdroje znečišťování ovzduší“, který vyplní podle skutečnosti uplynulého roku, doplní ostatními náležitostmi a zašle poštou na adresu úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Spolu s „Oznámením o provozu malého zdroje znečišťování ovzduší“ se požaduje doložení kopie živnostenského listu, příp. zřizovací listiny právnické osoby.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Oznámení o provozu malého zdroje znečišťování ovzduší"
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Výši poplatku za malý zdroj znečišťování stanoví orgán ochrany ovzduší na základě oznámení - rozhodnutím, (podle přílohy č. 1, k zák. č. 86/2002 Sb.) a zašle provozovateli, který je uhradí na účet ÚMČ Prahy 5.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nedodrží-li provozovatel lhůtu k podání oznámení podle § 19 odst. 16 zák. č. 86/2002 Sb., uloží mu referát ochrany ovzduší ÚMČ Prahy 5 pokutu, podle § 40 odst. 5, od 500 do 20 000 Kč.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout