Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1 16. 09. 2014 Schválení zápisu 33. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 34. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
34 2 16. 09. 2014 Úprava rozpočtu roku 2014 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 formou neinvestiční dotace
34 3 16. 09. 2014 Převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období - hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5
34 4 16. 09. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
34 5 16. 09. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014 - OMA
34 6 16. 09. 2014 Odmítavé stanovisko ZMČ Praha 5 k výstavbě bytového domu Rezidence Erbenova a pověření RMČ Praha 5 podat návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na parcely č. 3594/1, k.ú. Smíchov
34 7 16. 09. 2014 Prodej pozemků parc. č. 2907, 2908 a 2909 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi budovy č. p. 253 v k. ú. Smíchov, Akcent Praha Group, a. s.
34 8 16. 09. 2014 Poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o. p. s.
34 9 16. 09. 2014 Projekt Rekonstrukce historického parku Sady na Skalce - přijetí dotace
34 10 16. 09. 2014 Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2014 - návrh na přidělení finančních příspěvků
34 11 16. 09. 2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 4.000,- Euro Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
34 12 16. 09. 2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 650.000,- Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
34 13 16. 09. 2014 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Bohuslavy Studničkové a Ing. Miluše Trávníčkové
34 14 16. 09. 2014 Nesouhlasné stanovisko ZMČ Praha 5 k záměru stavby Obchodního centra Kaufland (OCK) v lokalitě Prahy 5 Hlubočepy - Pražská čtvrť (pozemek, k.ú. Hlubočepy, č.p.1798/17)
34 15 16. 09. 2014 Poskytnutí daru předsedům a členům OVK při volbách do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu P ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a v případě uskutečnění 2. kola voleb do Senátu i 17. a 18. října 2014
34 16 16. 09. 2014 Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se spol. GEOSAN SIGMA, s. r. o. - projekt Výstavba bytových domů Na Pláni
34 17 16. 09. 2014 Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o. týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka
34 18 16. 09. 2014 Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč
34 19 16. 09. 2014 Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. Kč
34 20 16. 09. 2014 Pod Školou č. p. 456 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
34 21 16. 09. 2014 Lamačova č. p. 857- záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
34 22 16. 09. 2014 Musílkova 2 čp. 967 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
34 23 16. 09. 2014 Prodej bytových jednotek domu č. p. 29 Nádražní 21, k. ú. Smíchov
34 24 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 466 Pod Školou 5, k. ú. Košíře
34 25 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 627 Dreyerova 5, k. ú. Hlubočepy
34 26 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 708 Na Celné 2, k. ú. Smíchov
34 27 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 859 Lamačova 32, k. ú. Hlubočepy
34 28 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 947, 948, 949, 950, 951 Plzeňská 125, 127, 129, 129a, 129b, k. ú. Košíře
34 29 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1552 Matoušova č. o. 18, k. ú. Smíchov
34 30 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č.p. 2398 U Šalamounky. č.o. 7, k.ú. Smíchov
34 31 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26, k. ú. Smíchov
34 32 16. 09. 2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 278 Štefánikova č. o. 40, k. ú. Smíchov
34 33 16. 09. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45, k. ú. Smíchov
34 34 16. 09. 2014 Prodej bytových jednotek v domě č.p. 782 Arbesovo nám. č.o. 13, k. ú. Smíchov
34 35 16. 09. 2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30, k. ú. Smíchov
34 36 16. 09. 2014 Předkupní právo k bytové jednotce v domě na adrese Plzeňská 949/129, k. ú. Košíře
34 37 16. 09. 2014 Prodej podílu 1/4 domu č. p. 2337 Grafická 30, k. ú. Smíchov
34 38 16. 09. 2014 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5043/5 a nabídka odkoupení části pozemku parc. č. 5042/2 vše v k. ú. Smíchov, od Českých přístavů, a. s.
34 39 16. 09. 2014 Prodej pozemku parc.č. 1238/22 v k.ú. Liběchov, okr. Mělník, vlastníku sousedních nemovitostí
34 40 16. 09. 2014 Prodej pozemku parc.č. 1812/3 v k.ú. Smíchov, spoluvlastníkům stavby garáže
34 41 16. 09. 2014 Prodej pozemků parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov - výběrové řízení
34 42 16. 09. 2014 Nabídka na využití předkupního práva na odkoupení stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Hlubočepy, od vlastníka stavby
34 43 16. 09. 2014 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 16. 5. 2014 do 15. 8. 2014
34 44 16. 09. 2014 Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol - žádost o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a o prominutí příslušenství
34 45 16. 09. 2014 Kronika MČ Praha 5 za rok 2013
34 46 16. 09. 2014 Návrh kandidátů na ocenění Záslužnými medailemi MČ Praha 5 za rok 2014
34 47 16. 09. 2014 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. pololetí 2014
34 48 16. 09. 2014 Usnesení Rady hlavního města Prahy ve věci pozemku parc. č. 2998 s budovou č. p. 269 v k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5 - schválení odkladu úhrady částky ve výši 33.500 tis. Kč hlavnímu městu Praze
34 49 16. 09. 2014 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
34 50 16. 09. 2014 Informace o akci: "Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic na Praze 5"
34 51 16. 09. 2014 Prodej pozemku parc. č. 166, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součásti pozemku je bytový dům č. p. 729 v ul. Janáčkovo nábřeží 31, v k. ú. Smíchov, obec Praha, právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě
34 52 16. 09. 2014 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 002/0/OEK/13
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů