Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
20 1 19. 09. 2017 Schválení zápisu 19. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 20. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 20. zasedání ZMČ Praha 5
20 2 19. 09. 2017 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
20 3 19. 09. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených Zastupitelstvem MČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
20 4 19. 09. 2017 Ostrovského 2, č. p. 33, prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
20 5 19. 09. 2017 Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Švandovým divadlem, příspěvkovou organizací hl. m . Prahy
20 6 19. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření
20 7 19. 09. 2017 Úprava rozpočtu roku 2017 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 formou neinvestiční dotace
20 8 19. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření - převod finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5, zapojení nedočerpaných prostředků z odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) z r. 2016, ostatní
20 9 19. 09. 2017 Částečná revokace usnesení ZMČ č. 19/4/2017 ze dne 20. 06. 2017 - závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2016
20 10 19. 09. 2017 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 164.400 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
20 11 19. 09. 2017 Dotační programy na rok 2018 a víceleté dotační programy na roky 2018 - 2020
20 12 19. 09. 2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 12. 06. 2017 do 04. 09. 2017
20 13 19. 09. 2017 Strategie zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5
20 14 19. 09. 2017 Zpráva o stavu pohledávek MČ Praha 5 k 30. 6. 2017
20 15 19. 09. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
20 16 19. 09. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
20 17 19. 09. 2017 Nabídka na odkoupení id. 325/450 pozemku parc. č. 4688/9 k. ú. Smíchov od spoluvlastníků
20 18 19. 09. 2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 849/2 v k. ú. Hlubočepy
20 19 19. 09. 2017 Žádost o prodej staveb garáží stojících na pozemcích parc. č. 1531/9 a 1531/19 k. ú. Košíře nájemcům garáží
20 20 19. 09. 2017 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1456 v k. ú. Jinonice od vlastníka sousedního pozemku
20 21 19. 09. 2017 Prodej pozemku parc. č. 1715/10 v k. ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže
20 22 19. 09. 2017 Prodej pozemku parc. č. 1712/5 v k. ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby garáže
20 23 19. 09. 2017 Prodej části pozemku parc. č. 328/1 v k. ú. Radlice investorovi stavby a spoluvlastníkovi sousedních nemovitých věcí - Real - Treuhand Reality, s. r. o.
20 24 19. 09. 2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství městské části Praha 5
20 25 19. 09. 2017 Zpráva o činnosti Výboru životního prostředí Zastupitelstva MČ P5 za období leden - červen 2017
20 26 19. 09. 2017 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za 1. pololetí roku 2017
20 27 19. 09. 2017 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za období II. pololetí 2016
20 28 19. 09. 2017 Změny ve výborech Zastupitelstva MČ P5
20 29 19. 09. 2017 Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy - "Na Pláni"
20 30 19. 09. 2017 Petice za ochranu parku "Na Pláni"
20 31 19. 09. 2017 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů