Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
15 1 22. 11. 2016 Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 15. zasedání ZMČ Praha 5
15 2 22. 11. 2016 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2017 a Pravidla rozpočtového provizoria
15 3 22. 11. 2016 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Mgr. Luboše Ondráčka a JUDr. Patricie Novotné
15 4 22. 11. 2016 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí finančního daru ve výši 150.000 Kč Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
15 5 22. 11. 2016 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 960.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
15 6 22. 11. 2016 Obecná pravidla pro poskytování dotací MČ Praha 5 pro rok 2017
15 7 22. 11. 2016 Vyúčtování neinvestičního finančního příspěvku poskytnutého na zajištění kulturní činnosti Švandova divadla v roce 2015
15 8 22. 11. 2016 Koncepce prevence kriminality MČ Praha 5 na léta 2017 až 2021
15 9 22. 11. 2016 Vyhlášení dotací v programu "Místo pro život a ekologické programy" v enviromentální oblasti pro rok 2017
15 10 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2017
15 11 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2017
15 12 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačního programu v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2017
15 13 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2017
15 14 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
15 15 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2017
15 16 22. 11. 2016 Vyhlášení dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2017
15 17 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2017
15 18 22. 11. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2017
15 19 22. 11. 2016 Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor
15 20 22. 11. 2016 Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů
15 21 22. 11. 2016 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
15 22 22. 11. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
15 23 22. 11. 2016 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 370/17 a pozemku parc. č. 370/27 v k. ú. Radlice, od vlastníka sousedních nemovitostí TJ Radlice
15 24 22. 11. 2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 4924/1 v k. ú. Smíchov, od společnosti Mansus, s. r. o.
15 25 22. 11. 2016 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu na realizaci projektu MŠ Na Pláni
15 26 22. 11. 2016 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2016
15 27 22. 11. 2016 Vyúčtování neinvestičního finančního daru poskytnutého Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy v roce 2015
15 28 22. 11. 2016 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 10. 09. 2016 do 31. 10. 2016
15 29 22. 11. 2016 Přehled rozpočtových opatřeních MČ Praha 5 vyšších než 5. 000 tis. Kč
15 30 22. 11. 2016 Nabídka id. podílu pozemků parc. č. 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3173/4, 3173/5, 3173/10, 3173/11, 3173/12, 3173/13, 3173/15 a staveb stojících na pozemcích parc. č. 3173/4 a 3173/13 vše v k. ú. Smíchov, v předkupním právu
15 31 22. 11. 2016 Nepeněžitý dar pro Městskou policií hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
15 32 22. 11. 2016 Čestné občanství městské části Praha 5 za rok 2016
15 33 22. 11. 2016 Darovací smlouva pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
15 34 22. 11. 2016 Výkup, směna a převedení pozemků Stolové hory Na Vidouli do vlastnictví MČ Prahy 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů