Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 09. 2014  jako řádné
číslo usnesení 34/51/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Prodej pozemku parc. č. 166, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součásti pozemku je bytový dům č. p. 729 v ul. Janáčkovo nábřeží 31, v k. ú. Smíchov, obec Praha, právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.  smlouvy  o souhlasu s převodem práv a povinností uzavřené mezi Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 a stavebníky půdních bytů
dne 13. 5. 2014
2.  dohodu o navýšení kupní ceny a prodloužení lhůty pro vyplacení slevy z kupní ceny schválenou usnesením RMČ č. 37/1306/2014 uzavřenou mezi MČ Praha 5 a Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 ze dne 22. 8. 2014
II.
Schvaluje
1.  navýšení kupní ceny a informaci o  zveřejnění změny záměru prodeje dle usnesení RMČ č. 37/1306/2014 z 6. 8. 2014 ve dnech 6.8. až 22. 8. 2014
2.  prodej zastavěného pozemku parc. č. 166 s domem Janáčkovo nábřeží 729/31vše v k. ú. Smíchov Bytovému družstvu Janáčkovo nábřeží 31, se sídlem Janáčkovo nábřeží 729/31, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ 014 40 284, dle aktuálních Zásad pro prodej domů městské části Praha 5 za kupní cenu 36. 775. 000 Kč, a to za podmínky, že Bytové družstvo Janáčkovo nábřeží 31 převezme ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděným nemovitostem pro Bytové družstvo Janáčkovo nábřeží 31 do katastru nemovitostí práva a závazky, které byly založeny:
 
- smlouvou o provedení stavebních prací č. 32/0/OOA/06 ze dne 27. 4. 2006 uzavřenou mezi stranou MČ Praha 5 a

uzavřenou na základě udělení stavebního povolení č.j. Výs.Sm.729-3475/02-Š-R, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2002 ve znění rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 5 ze dne 29. 11. 2004 čj. 729-6094/04-Na-R o prodloužení stavebního povolení, tj. prodloužení do 31. 12. 2006
- smlouvou o budoucí smlouvě nájemní č. 31/0/OOA/06 ze dne 27. 4. 2006 uzavřenou mezi MČ Praha 5 a


- smlouvou o souhlasu s převodem práv a povinností uzavřenou dne 13. 5. 2014 mezi Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 a

, s výjimkou povinnosti vrátit
uhrazenou smluvní kauci, jak vyplývá z čl.2 odst. 1 této smlouvy o souhlasu s převodem práv a povinností, neboť k převodu částky ve výši smluvní kauce ze strany MČ Praha 5 na Bytové družstvo Janáčkovo nábřeží 31 nedochází
- smlouvou o provedení stavebních prací č. 33/0/OOA/06 ze dne 27. 4. 2006 uzavřenou mezi MČ Praha 5

uzavřenou na základě udělení stavebního povolení č.j. Výs.Sm.729-3475/02-Š-R, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2002 ve znění rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 5 ze dne 29. 11. 2004 čj. 729-6094/04-Na-R o prodloužení stavebního povolení, tj. prodloužení do 31.12.2006
- smlouvou o budoucí smlouvě nájemní č. 34/0/OOA/06 ze dne 27. 4. 2006 uzavřenou mezi MČ Praha 5 a

- smlouvou o souhlasu s převodem práv a povinností uzavřenou dne 13. 5. 2014 mezi Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 a
, s výjimkou povinnosti vrátit

uhrazenou smluvní kauci, jak vyplývá z čl.2 odst. 1 této smlouvy o souhlasu s převodem práv a povinností, neboť k převodu částky ve výši smluvní kauce ze strany MČ Praha 5 na Bytové družstvo Janáčkovo nábřeží 31 nedochází
 
Pro uznání slevy z kupní ceny nebude zahrnuto období od odevzdání veškerých podkladů ze strany BD nutných pro schválení prodeje do schválení prodeje ZMČ P5, tzn. podpis kupní smlouvy musí být realizován do 3. 5. 2015
 
3.  dohodu o vzájemném vyrovnání závazků mezi MČ Praha 5, Bytovým družstvem a
oprávněnými nájemci bytu č. 9 v domě Janáčkovo nábřeží 729/31 týkající se vypořádání pohledávky nájemců vůči MČ Praha 5 v souvislosti s privatizací domu
III.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5
1.1.  realizovat prodej domu Janáčkovo nábřeží 729/31
Termín plnění: 30. 12. 2014
			   34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5      
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 70 - SCHVÁLENO           
             16.9.2014 19:39:41             
       58. č. p. 729 v ul. Janáčkovo nábřeží 31        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   46 Pro      
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro      
 Bednář Michal MUDr.           ODS    9  Pro      
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Nepřítomen   
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     13 Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro      
 Havlinová Radka Mgr.           OKS    8  Nehlasoval   
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Nehlasoval   
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           Bezpart.  18 Nehlasoval   
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen   
 Kukrle Marek               UNP    21 Nepřítomen   
 Lachnit Petr JUDr.            ANO    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se   
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    47 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Nepřítomen   
 Novotný Karel              OKS    30 Nehlasoval   
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Jaroslav Ing.          ČSSD    26 Nepřítomen   
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Pro      
 Vejmelka Jiří Ing.            Bezpart.  41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Nepřítomen   
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Nepřítomen   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů