Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 02. 2017  jako řádné
číslo usnesení 16/2/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2017 v těchto objemech:
příjmy ve výši 597.226,0 tis.Kč
výdaje ve výši 841.105,3 tis.Kč
plánovaný schodek 243.879,3 tis.Kč
který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 243.879,3 tis.Kč

a realizaci jednotlivých plánovaných akcí, investičních záměrů a oprav uvedených v důvodové zprávě
2.  strukturu rozpočtu městské části Praha 5 v členění dle tabulek č. 1 až 28 v příloze důvodové zprávy
3.  rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 se zapojením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 243.879,3 tis.Kč je vyrovnaný dle tabulky č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje)
4.  zapojení dalších finančních zdrojů na rok 2017 prostřednictvím tř. 8 - financování takto:

1. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 v celkové výši 157.019 tis.Kč ke krytí plánovaných investičních projektů v roce 2017.
V případě přidělení účelových transferů z jiných rozpočtů budou finanční prostředky vráceny zpět do Fondu rezerv a rozvoje ve výši přiděleného transferu v průběhu roku 2017
2. zapojit do rozpočtu volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu MČ Praha 5 ve výši 20.323,4 tis.Kč na krytí plánovaných výdajů roku 2017.
3. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky ve výši 20.000 tis.Kč z obdrženého odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů (VHP) na krytí plánovaných výdajů v oblasti sportu, kultury, sociální, zdravotnictví, školství a podpory neziskových organizací
4. zapojit do rozpočtu nedočerpané prostředky ve výši 350 tis.Kč z investičního daru s.r.o. MAST International na vybudování veřejné infrastruktury - projekt "Hotel Mozart"
5. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky z přijatých dotací (refundace výdajů) za projekty předfinancované a realizované v minulých letech z vlastních prostředků městské části (SFŽP, Státní rozpočet) ve výši 16.797,4 tis.Kč
6. zapojit do rozpočtu finanční prostředky z přijaté dotace v závěru roku 2016 v rámci programu Erasmus - Projekt Sport4Citizens ve výši 861,3 tis.Kč (projekt do 30.6.2018)
7. zapojit do rozpočtu výsledek hospodaření předcházejících účetních období ve výši 28.000 tis.Kč
8. zapojit do rozpočtu finanční prostředky (zůstatek peněžních prostředků na účtu Sociálního fondu) ve výši 528,2 tis.Kč
5.  A/ poskytování příspěvků na provozní činnost příspěvkových organizací pro ZŠ a MŠ dle tabulky č. 15 (včetně příspěvku na obědy pro žáky škol), příspěvek na provozní činnost p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 dle tabulky č. 17 a příspěvek na provozní činnost p.o. Kulturní centrum Prahy 5 dle tabulky č. 18 a stanovuje je jako závazný ukazatel hospodaření

B/ použití části příspěvku na provoz poskytovaného školským příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 5 (ZŠ a MŠ uvedeným v tabulce č. 15), na rok 2017, na platy, ostatní osobní náklady a související odvody, a to do maximální výše uvedené ve schválených finančních plánech jednotlivých škol na rok 2017

C/ použití části příspěvku na provoz poskytovaného školským příspěvkovým organizacím zřizovaným MĆ Praha 5 (ZŠ a MŠ uvedeným v tabulce č. 15), na rok 2017, na platy, ostatní osobní náklady a související odvody nad rámec finančních prostředků schválených ve finančních plánech jednotlivých škol, po předchozím schválení Radou městské části Praha 5
6.  plán odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 na rok 2017 dle tabulky č. 5
7.  finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 5 na rok 2017 dle tabulek č. 6, 7 a 8
8.  rozpočtový výhled městské části Praha 5 do roku 2022 dle tabulky č. 9
9.  zmocnění Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil.Kč včetně, pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu EU a z rozpočtu hl.m. Prahy do výše příslušných rozhodnutí včetně provádění formálních úprav rozpočtu
10.  zmocnění Rady městské části Praha 5 k provádění úprav závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 5 v roce 2017
11.  zrušení rozpočtového provizoria na rok 2017, schváleného usnesením ZMČ Praha 5, č. 15/2/2016 ze dne 22.11.2016
12.  navýšení rozpočtu Odboru územního rozvoje, podkap. 0315 o částku 730 tis. Kč, určenou k pořízení studií proveditelnosti, výkresů dopravního značení a dokumentace pro stavební povolení opatření k zvýšení bezpečnosti a plynulosti cyklistické dopravy na území MČ Praha 5 u opatření vedených v Akčním plánu rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ P5 v letech 2016 - 2017 o tuto částku se snižuje rezerva rozpočtu na rok 2017, podkapitola 1009
13.  snížení finančních prostředků na V. ročník Charitativního sportovního (golfového) turnaje o 100 tis. Kč v podkapitole 0611 kultura a navýšení ve prospěch neinvestičního příspěvku na vzdělávání, sportovní a kulturní aktivity v podkapitole 0440 školství


14.  navýšení výdajů v podkapitole 0910 KMČ o částku 100 tis. Kč na revizní posudky a právní analýzy pro Kontrolní výbor (položka 5166). O tuto částku se snižuje rezerva rozpočtu na rok 2017, podkapitola 1009
15.  zařazení akce Projekt revitalizace lokality Na Pláni do zásobníku návrhu rozpočtu MČ P5 na rok 2017 a investiční výdaj na tuto akci ve výši 1 mil. Kč

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy
II.
Ukládá
1. Janu Trojánkovi, členu Rady MČ P5
1.1.  ve spolupráci s vedoucí odboru školství zajistit informovanost ředitelů ZŠ a MŠ o schválení použití části příspěvku na provoz dle bodu 5.B a 5.C tohoto usnesení
Termín plnění: 10. 03. 2017
Důvodová zpráva
			   16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO           
             16.2.2017 12:26:19             
16. Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Zdržel se   
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Zdržel se   
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Nehlasoval   
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Proti     
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Zdržel se   
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Zdržel se   
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Nehlasoval   
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Zdržel se   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Nehlasoval   
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Nehlasoval   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 5 (11%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení 


         16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO           
             16.2.2017 12:49:03             
16. Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Proti     
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Proti     
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Proti     
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Proti     
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Proti     
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Proti     
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Proti     
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Proti     
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Nehlasoval   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Proti     
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Nepřítomen   
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 32 (71%) Proti: 9 (20%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů