Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 30. 09. 2015  jako řádné
číslo usnesení 37/1334/2015
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Pozemky parc. č. 1531/9 o rozloze 399 m2 a 1531/19 o rozloze 19 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod garážemi MČ P-5 - schválení Dodatku č. 1

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. j. UZSVM/A/46549/2012-MUEM (č. 1/0/OOA/13) ze dne 25. 6. 2013 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 697 97 111, jako vlastníkem pozemků parc. č. 1531/9 o rozloze 399 m2 a 1531/19 o rozloze 19 m2, k. ú. Košíře a městskou částí Praha 5 jako nájemcem, kterým se upravuje termín splatnosti nájemného o jeden měsíc, tedy k 30. 4. příslušného kalendářního roku.
2.  Dodatek č. 1 dle bodu č. I. 1., který tvoří přílohu tohoto materiálu.
II.
Ukládá
1. Šlachta Jiří, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení.
Termín plnění: 20. 10. 2015
1.2.  prověřit ekonomickou výhodnost pronájmu pozemků
Termín plnění: 31. 10. 2015
II.
Ukládá
1. Tuvora Jiří, Ing., Ph.D., vedoucí Odboru územního rozvoje
1.1.  prověřit zájem MČ na rozvoji dané lokality
Termín plnění: 30. 11. 2015
			      Poměr hlasování 7/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů