Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1319 18. 08. 2014 Návrh na uzavření Dohod o skončení nájmu bytu
38 1320 18. 08. 2014 Musílkova 2 čp. 967 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
38 1321 18. 08. 2014 U Malvazinky č.p. 150 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
38 1322 18. 08. 2014 Přehled rozpočtových opatření
38 1323 18. 08. 2014 Úprava rozpočtu roku 2014 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 formou neinvestiční dotace
38 1324 18. 08. 2014 Převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období - hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5
38 1325 18. 08. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
38 1326 18. 08. 2014 Nabídka v předkupním právu na odkoupení stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Hlubočepy, od vlastníka stavby
38 1327 18. 08. 2014 Návrh na pronájem volného bytu
38 1328 18. 08. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1552 Matoušova č. o. 18, k. ú. Smíchov
38 1329 18. 08. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 29 Nádražní 21, k. ú. Smíchov
38 1330 18. 08. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0018/0/OIN/14 uzavřené dne 28. 05. 2014 na vypracování projektové dokumentace pro zateplení půdy hlavní budovy a zateplení učebnového pavilonu ZŠ Podbělohorská 720/26, Praha 5 - Smíchov
38 1331 18. 08. 2014 Dodatek č.1 na úpravu termínu smlouvy o dílo č. 0020/0/OIN/14 uzavřené dne 28. 5. 2014 na "Vypracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci dětského hřiště Vejražkova, na pozemku parc. č. 1856/1, k. ú. Košíře, obec Praha"
38 1332 18. 08. 2014 Odpis pohledávek za nájemci bytů / dožalování
38 1333 18. 08. 2014 Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. Kč
38 1334 18. 08. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0026/0/OIN/14, uzavřené dne 01.07.2014 s firmou EPLcond a.s., na realizaci veřejné zakázky "Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře"
38 1335 18. 08. 2014 Výběr dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu na opravy bytů dle schváleného plánu zdaňované činnosti na rok 2014
38 1336 18. 08. 2014 Schválení programu 34. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná v úterý 16. září 2014
38 1337 18. 08. 2014 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1234/2014 ze dne 25. 07. 2014
38 1338 18. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Oprava dvorní fasády - VŠMIEP, Vltavská 585/14, Praha 5
38 1339 18. 08. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45, k. ú. Smíchov
38 1340 18. 08. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov
38 1341 18. 08. 2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 278 Štefánikova č. o. 40, k. ú. Smíchov
38 1342 18. 08. 2014 Objednávky Odboru investic ÚMČ Praha 5
38 1343 18. 08. 2014 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (T odbočka) č. 883140266 s PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
38 1344 18. 08. 2014 Návrh na uzavření smlouvy o připojení technologie vodního prvku, osazované v rámci akce "Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově" na Trnkově náměstí s provozovatelem distribuční soustavy PREdistribuce, a. s.
38 1345 18. 08. 2014 Vyřazení majetku z evidence
38 1346 18. 08. 2014 Revokace bodu I.3 usnesení RMČ Praha 5 č. 37/1311/2014 ze dne 6.8.2014 na finanční krytí smluvního závazku "MŠ Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629/4 - výměna oken v suterénu, vybudování herny v suterénu a areálové komunikace"
38 1347 18. 08. 2014 Revokace bodu I.1 usnesení č. 30/936/2014 ze dne 4.6.2014
38 1348 18. 08. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k rozšíření části pronajatého pozemku parc. č. 56/19 a o pronájem části pozemku parc. č. 56/17, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy v souvislosti s rozvojem a zkvalitňováním služeb zákazníkům
38 1349 18. 08. 2014 Projekt Parky Barrandov - výsledek veřejné zakázky "Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov Praha 5 – 02 Trnkovo náměstí – Technologie vodní stěny"
38 1350 18. 08. 2014 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
38 1351 18. 08. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 29 Nádražní 21, k. ú. Smíchov
38 1352 18. 08. 2014 Návrh na uzavření dvou smluv o nájmu bytu (půdní vestavby)
38 1353 18. 08. 2014 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
38 1354 18. 08. 2014 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 24/700/2014 ze dne 29. 4. 2014 - Uspořádání akce "Den neziskových organizací" na MČ Praha 5 dne 2. září 2014
38 1355 18. 08. 2014 Žádost o udělení výjimky z výše základního nájemného ve služebním bytě Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
38 1356 18. 08. 2014 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících, v městské části Praha 5 na rok 2015
38 1357 18. 08. 2014 Posílení investičního fondu ZŠ a MŠ Kořenského převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a čerpání investičního fondu na realizaci stavebních úprav v budově základní školy Kořenského
38 1358 18. 08. 2014 Žádost o udělení souhlasu s realizací projektu Nadace Partnerství na parcele č. 1020/71 v MŠ Renoirova, odloučeném pracovišti Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
38 1359 18. 08. 2014 Navýšení kapacity příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 - odloučené pracoviště MŠ náměstí 14. října 2994
38 1360 18. 08. 2014 Pronájem bytu v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
38 1361 18. 08. 2014 Vyřízení stížnosti - odpověď OŠKS stěžovateli na stížnost na Mateřskou školu, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
38 1362 18. 08. 2014 Objednávka Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 5 - oddělení veřejných zakázek - elektronický převod archivu smluv uzavřených na základě veřejných zakázek, kde výše smluvního závazku přesahuje 500.000 Kč bez DPH, na profil zadavatele MČ Praha 5
38 1363 18. 08. 2014 Objednávka Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 5 - oddělení veřejných zakázek
38 1364 18. 08. 2014 Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA s. r. o. týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka
38 1365 18. 08. 2014 Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se spol. GEOSAN SIGMA s. r. o. - projekt Výstavba bytových domů Na Pláni
38 1366 18. 08. 2014 Směrnice č. 3/2013 O hospodaření s finančními prostředky Směrnice č. 4/2013 O provozu budov úřadu Směrnice č. 5/2013 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek Směrnice č. 6/2013 Provoz elektronické podatelny
38 1367 18. 08. 2014 Směrnice č. 2/2014 "O veřejných zakázkách" vč. přílohy č. 1, Směrnice č. 3/2014 "O ochraně osobních údajů"
38 1368 18. 08. 2014 Změny v komisích RMČ Praha 5
38 1369 18. 08. 2014 Výběr uchazeče o veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova - technický dozor
38 1370 18. 08. 2014 Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ Nepomucká - stavební práce
38 1371 18. 08. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0016/0/OVS/13 - právní služby
38 1372 18. 08. 2014 Návrh na odškodnění poškozené
38 1373 18. 08. 2014 Návrh na uzavření aktualizované smlouvy o stočném v parku Arbesovo náměstí
38 1374 18. 08. 2014 Nedoplatek za stočné na odběrném místě v parku Arbesovo náměstí
38 1375 18. 08. 2014 Souhlas vlastníka se vstupem na pozemek parc.č. 3/4, k.ú.Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5
38 1376 18. 08. 2014 Žádost o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu "Rekonstrukce vodovodní přípojky k bytovému domu Arbesovo náměstí čp. 781, Praha 5 - Smíchov"
38 1377 18. 08. 2014 Objednávka služeb spojených s užitím propagačních stánků na plánovaných akcích MČ Praha 5 v měsíci srpnu a září 2014
38 1378 18. 08. 2014 Objednávky Odboru majetku ÚMČ Praha 5
38 1379 18. 08. 2014 Schválení objednávek Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5
38 1380 18. 08. 2014 Č.p. 281 Štefánikova č.o. 4 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
38 1381 18. 08. 2014 Revokace usnesení RMČ č. 37/1287/2014 ze dne 6. 8. 2014 - Služební cesta - Dny města Arad v termínu 21. - 23. 8. 2014
38 1382 18. 08. 2014 Revokace usnesení RMČ č. 35/1104/2014 ze dne 14. 7. 2014 - Služební cesta do partnerského města Budapešť - Újbuda v termínu 19. - 21. 8. 2014
38 1383 18. 08. 2014 Prodej bytových jednotek v domě č.p. 782 Arbesovo nám. č.o. 13, k.ú. Smíchov
38 1384 18. 08. 2014 Objednávka na přesun 25 květníků mimo památkovou zónu v rámci akce ,,Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic na Praze 5´´
38 1385 18. 08. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
38 1386 18. 08. 2014 Přijetí delegace z partnerského města Arad ve dnech 1. - 5. 9. 2014
38 1387 18. 08. 2014 Smlouva na dodávku programového produktu evidence majetku WIN EMA od společnosti Gordic, s.r.o.
38 1388 18. 08. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy
38 1389 18. 08. 2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0027/0/OSS/08 o poskytnutí servisu k programovému vybavení Datacentrum klient – Aplikační server – SQL Server ze dne 5. 6. 2008, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2012
38 1390 18. 08. 2014 Organizační a finanční zajištění zářijové výstavy Ljuba Krbová - fotografie z cest v Galerii Portheimka
38 1391 18. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na dovybavení přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova světelnými indikátory osazenými do vozovky“
38 1392 18. 08. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – hřiště pro beachvolejbal"
38 1393 18. 08. 2014 Objednávka OŠKS na potisk dodaných fotbalových dresů
38 1394 18. 08. 2014 Revokace usnesení č. 35/1136/2014 ze dne 14.7.2014 - poskytnutí daru předsedům a členům OVK při volbách do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu P ČR konaných ve dnech 10. a 11. října, resp. 17. a 18. října 2014
38 1395 18. 08. 2014 Novela nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, s žádostmi o zařazení místa do přílohy č. 1 nařízení - připomínkové řízení
38 1396 18. 08. 2014 Výběr uchazeče o veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti MŠ Peškova - stavební práce
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů