Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1207 25. 07. 2014 Nařízení tajemníka č. 4/2014 k odstranění nedostatků z přehledového auditu hospodaření MČ Praha 5 za roky 2009 - 2010
36 1208 25. 07. 2014 Zpráva o činnosti v rámci plnění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na rok 2014 za období leden - červen 2014
36 1209 25. 07. 2014 Návrh na odpis pohledávky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., náměstí 14. října 11, Praha 5
36 1210 25. 07. 2014 Prodej podílu 1/4 domu č. p. 2337 Grafická 30, k. ú. Smíchov
36 1211 25. 07. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 708 Na Celné 2, k. ú. Smíchov
36 1212 25. 07. 2014 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 32/959/2014 ze dne 10. 6. 2014
36 1213 25. 07. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 859 Lamačova 32, k. ú. Hlubočepy
36 1214 25. 07. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 627 Dreyerova 5, k. ú. Hlubočepy
36 1215 25. 07. 2014 Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 34/1057/2014 ze dne 20. 06. 2014, bod I. 6 a návrh na uzavření 1 nájemní smlouvy za nejvyšší nabídnuté první základní měsíční nájemné
36 1216 25. 07. 2014 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
36 1217 25. 07. 2014 Žádost o zřízení společného nájmu bytu
36 1218 25. 07. 2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
36 1219 25. 07. 2014 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu domů
36 1220 25. 07. 2014 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
36 1221 25. 07. 2014 Žádost o pronájem obecního bytu
36 1222 25. 07. 2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu a uzavření nové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v DPS na adrese Zubatého 330/10, Praha 5
36 1223 25. 07. 2014 Objednávka Odboru školství, kultury a sportu - občerstvení na poradu ředitelů/lek ZŠ, MŠ MČ Praha 5
36 1224 25. 07. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
36 1225 25. 07. 2014 Zrušení záměru vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem: "Zajištění datových WAN VPN služeb, internetových služeb a pevných hlasových služeb pro MČ Praha 5"
36 1226 25. 07. 2014 Žádost o převod nájmu - MUDr. Marie Schwarzová, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
36 1227 25. 07. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí Mezinárodní den neslyšících
36 1228 25. 07. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku pro Centrum sociální ošetřovatelské péče p. o.
36 1229 25. 07. 2014 Záměr prodeje zastavěného pozemku parc. č. 374/45 a části pozemku parc. č. 374/50 vše v k. ú. Motol
36 1230 25. 07. 2014 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1230 v k. ú. Košíře vlastníku sousedních nemovitostí
36 1231 25. 07. 2014 Návrh na uzavření Dohod o poskytnutí prostor k zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ Praha 5, Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu Parlamentu ČR 2014
36 1232 25. 07. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ZŠ a MŠ Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1 - výměna části plotu včetně podezdívky
36 1233 25. 07. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí pořádanou OSA Panda-Praha "Den s Pandičkami pro děti i dospělé" dne 6. 9. 2014 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
36 1234 25. 07. 2014 Pořádání a záštita nad akcí Podzimní den seniorů 2014
36 1235 25. 07. 2014 Svatováclavské slavnosti 2014 - převzetí záštity nad benefičním koncertem v kostele sv. Václava na Smíchově
36 1236 25. 07. 2014 Úhrada exekučních příkazů na základě uzavřené Dohody o narovnání
36 1237 25. 07. 2014 Přehled rozpočtových opatření
36 1238 25. 07. 2014 Zpráva o činnosti pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. za 1. pololetí 2014
36 1239 25. 07. 2014 Zpráva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. o poskytovaných službách v Domě sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 za období leden až červen 2014
36 1240 25. 07. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku mateřským školám a základním školám zřízeným MČ Praha 5 o vícenáklady v souvislosti s volbami
36 1241 25. 07. 2014 Navýšení kapacity školní jídelny v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - odloučené pracoviště MŠ Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov
36 1242 25. 07. 2014 Objednávky Odboru školství, kultury a sportu - zajištění a propagace Dnů evropského dědictví 2014 (EHD 2014)
36 1243 25. 07. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty a Mgr. Diany Bubníkové, zastupitelky nad akcí "Kde bydlí kuře" a finanční příspěvek
36 1244 25. 07. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
36 1245 25. 07. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
36 1246 25. 07. 2014 Navýšení počtu pracovních míst na Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
36 1247 25. 07. 2014 Zpráva Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. o poskytování domácí ošetřovatelské péče
36 1248 25. 07. 2014 Návrh na nákup nového vozidla Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. nám. 14. října 11, Praha 5
36 1249 25. 07. 2014 Informace o poskytovaných službách CSOP Praha 5, p. o. v Domě sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 a v Domě s pečovatelskou službou, Zubatého 10, Praha 5 v souvislosti s výstupy Studie rozšíření péče o seniory ze dne 9. 8. 2012
36 1250 25. 07. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí Nordic Walking Tour 2014 dne 20. 9. 2014 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
36 1251 25. 07. 2014 Revokace usnesení č. 35/1191/2014 ze dne 14. 07. 2014 - výstava "Lyrická geometrie"
36 1252 25. 07. 2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
36 1253 25. 07. 2014 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, a PhDr. Marie Ulrichové-Hakenové, zástupkyně starosty MČ Praha 5, nad akcí "Pétanque Anděl Open 2014"
36 1254 25. 07. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Stavební úpravy nutné k odstranění závad objektu – Pod Žvahovem 463, Praha 5"
36 1255 25. 07. 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 0025/0/OSP/2014 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Návrh řešení, dodání a montáž herních prvků včetně zhotovení dopadových ploch do objektu – školní zahrada Tyršovy ZŠ a MŠ
36 1256 25. 07. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Tyršova, objekt U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice, rekonstrukce tělocvičny"
36 1257 25. 07. 2014 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
36 1258 25. 07. 2014 Připomínky k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy (zóny placeného stání)
36 1259 25. 07. 2014 Revokace usnesení RMČ a Schválení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na základě usnesení Rady městské části Praha 5
36 1260 25. 07. 2014 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5043/5 a nabídka odkoupení části pozemku parc. č. 5042/2 vše v k. ú. Smíchov od Českých přístavů a. s.
36 1261 25. 07. 2014 Žádost o prodej pozemků v k. ú. Smíchov zastavěných garážemi ve vlastnictví fyzických osob
36 1262 25. 07. 2014 Projekty Snížení energetické náročnosti ZŠ Drtinova a ZŠ Pod Žvahovem - zařazení do zásobníku projektů
36 1263 25. 07. 2014 Projekt č. 14165573 Snížení energetické náročnosti ZŠ Nepomucká – přeřazení do zásobníku projektů
36 1264 25. 07. 2014 Projekt č. 14170623 Snížení energetické náročnosti MŠ U Krtečka – přeřazení do zásobníku projektů
36 1265 25. 07. 2014 Výzva adresovaná společnosti EkoMotol CZ s. r. o. ke stanovení náhradního termínu předání předmětu nájmu
36 1266 25. 07. 2014 Dohoda o výši úplaty za užívání nemovitostí společností Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 za období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013
36 1267 25. 07. 2014 Výběr dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu na opravy bytů dle schváleného plánu zdaňované činnosti na rok 2014
36 1268 25. 07. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
36 1269 25. 07. 2014 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 35/1156/2014 ze 14. 7. 2014 - Služební cesta do partnerského města Budapešť (Újbuda) dne 15. 7. 2014
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů