Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
31 955 31. 07. 2017 Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených MČ Praha 5, v letních měsících školního roku 2017/2018
31 956 31. 07. 2017 Povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
31 957 31. 07. 2017 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2017 v příspěvkové organizaci Mateřská škola se speciálnimi třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
31 958 31. 07. 2017 Zpráva o činnosti Komise dopravní RMČ Praha 5 za 1. pololetí roku 2017
31 959 31. 07. 2017 Spolupořadatelství při koncertu Ludus Musicus u sv. Václava
31 960 31. 07. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
31 961 31. 07. 2017 Ostrovského 2, č. p. 33, prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
31 962 31. 07. 2017 Bytová jednotka v domě č. p. 1552, Matoušova 18 - projednání záměru prodeje a návrhu odpovědi nájemci
31 963 31. 07. 2017 "Nový vstup do vestibulu stanice metra Radlická", studie
31 964 31. 07. 2017 Spolupořadatelství při koncertech "Andělská matiné" - odpolední koncertní řada pro seniory
31 965 31. 07. 2017 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o. - nám. 14. října 802/11, Praha 5 - záměr rozšíření předmětu nájmu se změnou užívání prostoru č. 802/1
31 966 31. 07. 2017 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 29/870/2017 ze dne 28. 06. 2017 - veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "Zpracování procesního auditu včetně mapování procesů na ÚMČ Praha 5"
31 967 31. 07. 2017 Záštita Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty MČ Praha 5, nad koncertem kapely Country Ladies a darovací smlouva
31 968 31. 07. 2017 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
31 969 31. 07. 2017 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů
31 970 31. 07. 2017 Žádosti o zřízení společného nájmu k bytu
31 971 31. 07. 2017 Žádost o přechod nájmu bytu
31 972 31. 07. 2017 Žádost o změnu jména nájemce
31 973 31. 07. 2017 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu (půdní vestavba - nástavba)
31 974 31. 07. 2017 Záštita Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty, nad 8. ročníkem akce "Den dyslexie"
31 975 31. 07. 2017 Finanční příspěvek pro Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s.
31 976 31. 07. 2017 "Obytný park Na Stárce, Praha 5 - Košíře", DUR
31 977 31. 07. 2017 Výběr účastníka v rámci zjednodušené výzvy k podání cenové nabídky na akci "Studie proveditelnosti – Vytvoření cyklistického spojení Barrandov- Zlíchov"
31 978 31. 07. 2017 Aktualizace žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření věci z majetku hl. m. Prahy do správy MČ Praha 5, pozemků parc. č. 970 a 971, k. ú. Jinonice
31 979 31. 07. 2017 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1712/5 v k. ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby garáže
31 980 31. 07. 2017 Záštita Martina Slabého, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad společenskou akcí pro veřejnost, s názvem "Aby sny nezešedly..."
31 981 31. 07. 2017 Nabídka na odkoupení id. 325/450 pozemku parc. č. 4688/9 k. ú. Smíchov od spoluvlastníků
31 982 31. 07. 2017 Žádost o prodej staveb garáží stojících na pozemcích parc. č. 1531/9 a 1531/19 k. ú. Košíře nájemcům garáží
31 983 31. 07. 2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 849/2 v k. ú. Hlubočepy
31 984 31. 07. 2017 Záštita a finanční příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Ergo Aktiv na pořádání akce "Polívková smršť na Andělu, aneb Gurmánský zážitek, který vrací chuť k životu".
31 985 31. 07. 2017 Jmenování hodnotící komise na podlimitní veřejné zakázky
31 986 31. 07. 2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o nájmu pozemku, k tíži pozemku parc. č. 792/1, k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5, mezi MČ Praha 5, Pražská plynárenská Distribuce, a. s. a Univerzitou Karlovou
31 987 31. 07. 2017 Smlouva o zřízení služebnosti k tíži pozemků parc. č. 1795/1, parc. č. 2043/201 a parc. č. 1793/1, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
31 988 31. 07. 2017 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1795/1, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5, za účelem realizace vodovodní přípojky k rodinnému domu č. p. 551 na parc. č. 889/2 a parc. č. 889/1 k. ú. Slivenec, ve vlastnictví žadatele
31 989 31. 07. 2017 Prostor sloužící k podnikání v nemovitosti Plzeňská 947/129b, Praha 5 - Košíře
31 990 31. 07. 2017 Objednávka 0037/OMI/17 „Studie zástavby proluky nad vjezdem do tunelu Mrázovka, Praha 5“
31 991 31. 07. 2017 Jmenování vedoucí Odboru informatiky Úřadu MČ Praha 5
31 992 31. 07. 2017 Jmenování vedoucího Odboru Kancelář městské části Úřadu MČ Praha 5
31 993 31. 07. 2017 Přehled rozpočtových opatření
31 994 31. 07. 2017 Návrh Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, na podání žádosti pro poskytnutí grantu v oblasti registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
31 995 31. 07. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava přístupových schodů v ulici Renoirova 5/622, Praha 5"
31 996 31. 07. 2017 Dodatek č. 2 k rámcové kupní smlouvě č. 0012/0/OHS/15 v rámci realizace veřejné zakázky s názvem "Nákup kancelářských potřeb a drogistického zboží pro potřebu Úřadu městské části Praha 5"
31 997 31. 07. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského"
31 998 31. 07. 2017 Návrh na schválení harmonogramu prací dle rámcové smlouvy 0025/0/OSP/17 o zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha
31 999 31. 07. 2017 Akce "Den bezpečnosti" v Základních školách na Praze 5
31 1000 31. 07. 2017 Smlouva o dílo - "Urbanisticko - krajinářská studie 'Na Pláni "
31 1001 31. 07. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění technologií IT i technické podpory voleb 2017/2018"
31 1002 31. 07. 2017 Schválení zadávací dokumentace včetně příloh na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Pod Žvahovem - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu"
31 1003 31. 07. 2017 Spolupořadatelství při akci "Soutěž v gymnastickém dvojboji jednotlivců, dívek i chlapců"
31 1004 31. 07. 2017 Nutná organizační opatření k zajištění nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, ze dne 27. 4. 2016
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů