Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1068 06. 09. 2017 Zpráva o stavu pohledávek MČ Praha 5 k 30. 6. 2017
33 1069 06. 09. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů do 100 tis. Kč
33 1070 06. 09. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů nad 100 tis. Kč
33 1071 06. 09. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
33 1072 06. 09. 2017 Strategie zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5
33 1073 06. 09. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0005/0/OLEG/17 - rozšíření působnosti o Operační program Praha pól růstu
33 1074 06. 09. 2017 Ustanovení Ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2017
33 1075 06. 09. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
33 1076 06. 09. 2017 Pronájem bytu v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
33 1077 06. 09. 2017 Záštita Martina Slabého 1. zástupce starosty MČ P5, nad akcí "KIMONO SHOW MOMI" konanou dne 21. 9. 2017 v parku Portheimka
33 1078 06. 09. 2017 Kvantitativní a kvalitativní rozbor vstupních dat z oblasti podnikatelského prostředí na území MČ Praha 5
33 1079 06. 09. 2017 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. na rok 2017
33 1080 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava výtahu v domě Štefánikova 216/21, Praha 5 vč. zajištění stavebního povolení/souhlasu příslušného stavebního úřadu"
33 1081 06. 09. 2017 Souhlas s umístěním bezplatného stavebního záboru pro provádění stavební akce "Rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici Anděl"
33 1082 06. 09. 2017 Rozšíření pověření vedoucí Odboru bytů a privatizace v souladu s § 94 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.
33 1083 06. 09. 2017 Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu ze sociálních důvodů
33 1084 06. 09. 2017 Revokace usnesení RMČ 28/815/2017 - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o nájmu bytu se spolkem Naděje
33 1085 06. 09. 2017 Využití bytové jednotky v domě nám. 14. října 2173/10, Praha 5 - Smíchov
33 1086 06. 09. 2017 Organizační a finanční zajištění výjezdu fotbalového týmu žáků SK - Motorlet na II. ročník fotbalového turnaje na počest Jedreka Szwajkerta ve Varšavě
33 1087 06. 09. 2017 Spolupořadatelství při akci "Prague Color Climbing Festival 2017"
33 1088 06. 09. 2017 Změna platového výměru pro ředitele základní školy zřizované MČ Praha 5
33 1089 06. 09. 2017 Dotační programy na rok 2018 a víceletých dotačních programů na roky 2018 - 2020
33 1090 06. 09. 2017 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2017
33 1091 06. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření - převod finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení MČ Praha 5, zapojení nedočerpaných prostředků z odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) z r. 2016, ostatní
33 1092 06. 09. 2017 Úprava rozpočtu roku 2017 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy, na dani z příjmů právnických osob, za zdaňovací období roku 2016, formou neinvestiční dotace
33 1093 06. 09. 2017 Objednávka na havarijní opravu dešťové kanalizace odvodnění dvora v areálu Tyršovy ZŠ a MŠ Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
33 1094 06. 09. 2017 Darovací smlouva mezi Pivovary Staropramen, s. r. o. a Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
33 1095 06. 09. 2017 Záměr provedení open air koncertu "Filmové melodie v Kinského zahradě" dne 07. 10. 2017 a objednávka
33 1096 06. 09. 2017 Žádost o schválení uzavření Dohody o výpůjčce nebytových prostor, mezi Armádou spásy v ČR, nájemcem budovy Lidická 3312/18a, Praha 5 a společností Faith o. p. s.
33 1097 06. 09. 2017 Žádost o souhlas s rozšířením osoby nájemce - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Plzeňská 452/167, Praha 5 - Košíře
33 1098 06. 09. 2017 Návrh změn a úprav školských obvodů základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 4. 2018
33 1099 06. 09. 2017 Objednávka č. 0042/KMČ/17 vybavení kanceláře č. 127/4 a 131/4 - dotace OSPOD
33 1100 06. 09. 2017 Záměr vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Hybridní pošta"
33 1101 06. 09. 2017 Dohoda o využití pozemků parc. č. 764/44 a 764/57, k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5, za účelem výměny plynovodu se společností REVIS - Praha, spol. s r. o.
33 1102 06. 09. 2017 Pronájem 1 parkovacího stání na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov, pro Pražskou informační službu
33 1103 06. 09. 2017 Pronájem nebytového prostoru - garáž ev. č. 901, Na Skalce 765/17, Praha 5 - Smíchov
33 1104 06. 09. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Na Zlíchově 7, ev. č. 903, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
33 1105 06. 09. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - nám. 14. října 11, budova č. p. 802, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
33 1106 06. 09. 2017 Pronájem prostor sloužících podnikání - Plzeňská 947/129b, ev. č. 901, k. ú. Košíře, Praha 5 na základě zveřejněného záměru
33 1107 06. 09. 2017 Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Věra Slavíková
33 1108 06. 09. 2017 Pronájem pozemku parc. č. 1022/2, k. ú. Smíchov, pod garáží ve vlastnictví žadatele
33 1109 06. 09. 2017 Rozhodnutí starosty MČ Praha 5 č. 2/2017
33 1110 06. 09. 2017 Pronájem pozemku pod garáží, parc. č. 1487/3, k. ú. Smíchov
33 1111 06. 09. 2017 Záštita a finanční příspěvek pro Středisko výcviku vodicích psů na oslavu 20. výročí činnosti Střediska vodicích psů
33 1112 06. 09. 2017 Schválení smlouvy k podlimitní veřejné zakázce s názvem: "Rekonstrukce objektu č. p. 886/4 ul. Záhorského"
33 1113 06. 09. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: "ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5- Jinonice - vestavba do půdního prostoru"
33 1114 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dodávka nových pojízdných regálů, oprava stávajících"
33 1115 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Plzeňská č. p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin - projektová dokumentace"
33 1116 06. 09. 2017 Krškova 807, Praha 5 - změna využití nebytových prostor
33 1117 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Sanace vlhkého zdiva u vybraných objektů - projektová dokumentace"
33 1118 06. 09. 2017 Objednávka č. 0045/OMI/17 na akci „Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7“
33 1119 06. 09. 2017 Objednávky 0043/OMI/17 a 0044/OMI/17 TDI a koordinátor BOZP na akci: ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)
33 1120 06. 09. 2017 Trhy - pěší zóna Anděl; dodatek ke stávající smlouvě
33 1121 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Antigraffiti program MČ Praha 5"
33 1122 06. 09. 2017 Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci nadlimitní veřejné zakázky s názvem: "Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů"
33 1123 06. 09. 2017 Přehled rozpočtových opatření
33 1124 06. 09. 2017 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na aktivity pro děti a žáky pořádané základními a mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5
33 1125 06. 09. 2017 XVI. ročník střelecké soutěže "Smíchovský střelec"
33 1126 06. 09. 2017 Jmenování vedoucí Odboru matrik a státního občanství
33 1127 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Obnova vozového parku ÚMČ Praha 5"
33 1128 06. 09. 2017 Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 5 a Švandovým divadlem
33 1129 06. 09. 2017 Rekonstrukce nebytové jednotky - Švédská ulice, Praha 5 - plná moc pro nájemce
33 1130 06. 09. 2017 Objednávka na přesun 12 ks květníků z ulice Svornosti na Lihovar a zpět z důvodu výkopu
33 1131 06. 09. 2017 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dodávky květin a květinové dekorace pro potřeby Odboru Kancelář starosty"
33 1132 06. 09. 2017 Objednávka služeb spojených s celodenním pronájmem konferenčních prostor v hotelu NH Prague City dne 3. 10. 2017 za účelem konání akce "World economic forum"
33 1133 06. 09. 2017 Schválení servisní smlouvy na interaktivní úřední desku
33 1134 06. 09. 2017 Radlická 2000/3 a Ostrovského 16/11, Praha 5 - Smíchov; Ženské domovy
33 1135 06. 09. 2017 Schválení pověření pro společnost SmartPlan s. r. o. k provedení dotazníkového šetření
33 1136 06. 09. 2017 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Raudnitzův dům, Hlubočepy - projektová dokumentace"
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů