Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
29 1035 03. 08. 2016 Částečné zrušení usnesení č. RMČ č. 20/ 672/ 2016 ze dne 18. 5. 2016. Realizace projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2016
29 1036 03. 08. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
29 1037 03. 08. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 5094/1, k.ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5
29 1038 03. 08. 2016 Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP žádá o stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 1527/7 o výměře 164 m2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 1039 03. 08. 2016 Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3134/1 o výměře 29,6 m2, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 1040 03. 08. 2016 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - 1 ks lampy veřejného osvětlení chodníku před objektem Prosluněná č. 1 , Praha 5 - Hlubočepy
29 1041 03. 08. 2016 Dohoda o využití pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace přípojek vodovodu a inženýrských sítí k pozemku parc. č. 843/3 v k.ú. Jinonice
29 1042 03. 08. 2016 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1456 v k.ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5 za účelem realizace přípojky vodovodu k pozemku parc. č. 843/2 v k.ú. Jinonice
29 1043 03. 08. 2016 Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemků parc.č. 1318/3 a 4896/3, k.ú. Smíchov
29 1044 03. 08. 2016 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2016 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
29 1045 03. 08. 2016 Žádost o snížení nájemného - prostory sloužících podnikání v domě Janáčkovo nábřeží 476/43, k. ú. Smíchov
29 1046 03. 08. 2016 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2016 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
29 1047 03. 08. 2016 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ P5, nad akcí "Zažít město jinak 2016"
29 1048 03. 08. 2016 Pronájem pozemku 942/118, k. ú. Hlubočepy - Společenství vlastníků jednotek č. p. 812 a 813, ul. Brichtova, Praha 5
29 1049 03. 08. 2016 Poliklinika Kartouzská 204, Praha 5 - uzavření dodatku č. 22 k NS ze dne 19. 5. 2006 se společností Medifin a. s., na základě vyvěšeného záměru
29 1050 03. 08. 2016 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 - uzavření dodatku č. 11 k NS ze dne 20. 1. 1998, ve znění pozdějších dodatků, kterým se upravuje valorizační doložka
29 1051 03. 08. 2016 Udělení povolení parkovaní na vyhrazených parkovacích stání v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 pro společnost TCP - konzervatoř, o. p. s., Danilo Česala - Restaurátorská huť Dantik, ZŠ a MŠ Kořenského a SF AUSTIS správa s.r.o.
29 1052 03. 08. 2016 Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s., - žádost o pronájem části budovy (tesco) bez č. p. o celkové výměře 105,44 m2, umístěné v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5
29 1053 03. 08. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, radního MČ Praha 5 nad VII. ročníkem akce "Slavnosti Rumunů v České republice" a finanční příspěvek na akci
29 1054 03. 08. 2016 Pořádání akce ,,Děti v pohybu''dne 15. 9. 2016 pro děti sluchově postižené z MŠ a ZŠ Výmolova, Praha 5, pod záštitou JUDr. Petra Lachnita, člena RMČ Praha 5
29 1055 03. 08. 2016 Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2035/1 o výměře 5 m2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 1056 03. 08. 2016 Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty, Bc. Lukáše Herolda, zástupce starosty a návrh na spolupořadatelství nad akcí "Prague Long Distance Challenge"
29 1057 03. 08. 2016 Neinvestiční příspěvek pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
29 1058 03. 08. 2016 Pronájem zahrádky č. 7 a 8 na pozemku parc. č. 501, k. ú. Motol
29 1059 03. 08. 2016 Žádost o souhlas s výměnou vchodových dveří - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Štefánikova 281/4, Praha 5 - Smíchov
29 1060 03. 08. 2016 Záměr pronájmu 8 volných parkovacích stání ve vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8 v k. ú. Smíchov
29 1061 03. 08. 2016 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 370/17 a 370/27, k. ú. Radlice, na stavební zábor
29 1062 03. 08. 2016 Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu dvou částí pozemku parc. č. 1479/84, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
29 1063 03. 08. 2016 Majetkoprávní a finanční vypořádání ve vazbě k pozemkům parc.č. 1319/1 a 1319/2, k.ú. Hlubočepy, ve spolupodílovém vlastnictví MČ Praha 5 a soukromých vlastníků
29 1064 03. 08. 2016 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
29 1065 03. 08. 2016 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu dle ust. § 2291 zákona 89/2012 Sb.
29 1066 03. 08. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
29 1067 03. 08. 2016 Žádost o přechod nájmu bytu
29 1068 03. 08. 2016 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
29 1069 03. 08. 2016 Žádost o převedení bytu do dispozice Odboru bytů a privatizace
29 1070 03. 08. 2016 Žádost o slevu z nájemného
29 1071 03. 08. 2016 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
29 1072 03. 08. 2016 Předběžný souhlas s pořádáním akce na náplavce - Hořejší nábřeží
29 1073 03. 08. 2016 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3751/12, k. ú. Smíchov, na stavební zábor
29 1074 03. 08. 2016 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0015/0/OMA/14, uzavřené dne 30.10.2014, na vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů v osadě Buďánka, včetně projektu na rekonstrukci inženýrských sítí
29 1075 03. 08. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.0017/0/OMI/16, uzavřené dne 25.6.2016, na realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Oprava terasy a překotvení ozdobných prvků římsy na budově nám. 14. října 4"
29 1076 03. 08. 2016 Čerpání finančního daru ČSOB, a.s. určeného na revitalizaci osady Buďánka
29 1077 03. 08. 2016 Schválení oznámení předběžných informací a zadávací dokumentace vč. příloh k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Realizace bezpečnostního řešení k ochraně ICT zařízení pro Úřad MČ Praha 5“
29 1078 03. 08. 2016 Objednávka na zajištění měření a návrhu WIFI přístupových bodů v objektu Domu sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou, Na Neklance 15, s cílem realizace přípravné fáze pilotního projektu nasazení signalizace 5. generace
29 1079 03. 08. 2016 Organizační a finanční zajištění ,,IV. ročníku Charitativního golfového turnaje"
29 1080 03. 08. 2016 Přehled rozpočtových opatření
29 1081 03. 08. 2016 Objednávka a servisní smlouva k webové aplikaci pro podporu zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
29 1082 03. 08. 2016 Záštita JUDr. Petra Lachnita, člena RMČ Praha 5 nad XIV. ročníkem šachového turnaje "Mikulášská šachová nadílka" a finanční příspěvek na akci
29 1083 03. 08. 2016 Služební cesta do města Arad, Rumunsko ve dnech 21. 8. - 24. 8. 2016
29 1084 03. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Zajištění tisku časopisu Pětka pro vás pro městskou část Praha 5"
29 1085 03. 08. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 6. do 30. 6. 2016
29 1086 03. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výstavba bytového domu v ulici Goldscheiderova, na pozemku parc. č. 387/1 v k.ú. Motol - PD"
29 1087 03. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna střešních oken v ateliéru (nebytový prostor č. 901), včetně opravy ploché střechy a jejího zateplení v domě Nepomucká 442/2"
29 1088 03. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava volných bytových jednotek v č.p. 442 a č.p. 445, k.ú. Košíře"
29 1089 03. 08. 2016 Schválení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, o vyloučení uchazečů na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Poskytování komplexních služeb bezpečnostního charakteru na území městské části Praha 5" a nové zadání v rámci jednacího řízení s uvolněním
29 1090 03. 08. 2016 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství
29 1091 03. 08. 2016 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc.č. 1271/7, 1271/9 a 1271/10, k.ú. Hlubočepy
29 1092 03. 08. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Školní zahrady"
29 1093 03. 08. 2016 Změna organizační struktury ÚMČ Praha 5
29 1094 03. 08. 2016 Informace o účtech MČ P5 na sociálních sítích
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů