Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
18 532 04. 05. 2016 Rezignace Ing. Jany Vojtíškové, ředitelky příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
18 533 04. 05. 2016 Návrh na odškodnění poškozeného
18 534 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Úprava objektu - Preslova ulice"
18 535 04. 05. 2016 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně MČ Prahy 5
18 536 04. 05. 2016 Vyúčtování dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" za rok 2015
18 537 04. 05. 2016 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5
18 538 04. 05. 2016 Zmocnění k podepisování smluv o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území matričního úřadu MČPraha 5, nad rámec správních poplatků, stanovených zákonem a nad rámec RMČ číslo 1/1716/2006
18 539 04. 05. 2016 Informace o provedených kontrolách hazardních her na území MČ Praha 5
18 540 04. 05. 2016 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 3. do 31. 3. 2016
18 541 04. 05. 2016 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na aktivity pro děti a žáky pořádané základními a mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi zřizovanými MČ Praha 5
18 542 04. 05. 2016 Návrh na poskytnutí finančních prostředků na vzdělávání pedagogů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 v roce 2016
18 543 04. 05. 2016 Žádost spolku Rada rodičů při ZŠ a MŠ Kořenského, Praha 5, z. s. o souhlas s umístěním sídla
18 544 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava střechy obj. Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3"
18 545 04. 05. 2016 Den dětí s Městskou částí Praha 5
18 546 04. 05. 2016 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hlubočepy
18 547 04. 05. 2016 Vyřazení hmotného majetku - plynového kotle LOTUS 150 l, inventární č. A001662, umístěného v objektu Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha čp. 39 Plzeňská 117 v k. ú. Košíře
18 548 04. 05. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu prostor sloužících podnikání (přízemí)
18 549 04. 05. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu prostor sloužících podnikání (2. patro)
18 550 04. 05. 2016 Realizace plášťové a prostorové ochrany, zřizovaného pracoviště Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pro výdej parkovacích oprávnění MČ v objektu Preslova 5, Praha 5.
18 551 04. 05. 2016 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 15/461/2016, ze dne 13. 04. 2016, které se týká Dohody o narovnání mezi MČ Praha 5 a Pražskou Plynárenskou a. s.
18 552 04. 05. 2016 Změna názvu akce z "Azylový dům pro akutně a chronicky nemocné Strakonická 2582/1b, Praha 5" na "Rekonstrukce č. p. 2582 v ul. Strakonická 1b - azylový dům pro občany bez domova"
18 553 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Realizace bezpečnostních opatření v objektech základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5"
18 554 04. 05. 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0003/0/OIN/14 uzavřené s AGROPROJEKT Praha s. r. o. na provedení "Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře"
18 555 04. 05. 2016 RHB MUDr. Jarmila Haubnerová s. r. o., nájemce prostor umístěných v poliklinice Barrandov, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 7. 10. 2015 v návaznosti na provedení rekolaudace z bytu na prostory sloužící podnikání
18 556 04. 05. 2016 Pronájem části krytu CO v budově Pod Žvahovem 463, Praha 5 - hudební skupině "Second Chance", na základě vyvěšeného záměru
18 557 04. 05. 2016 Spolupořadatelská smlouva s občanským sdružením Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí
18 558 04. 05. 2016 Žádost o převod nájmu - nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
18 559 04. 05. 2016 Žalobní návrh na odstranění neoprávněné stavby plotu na pozemku parc. č. 1345/71, k. ú. Hlubočepy ve spoluvlastnictví Ing. Viktora Horného a MČ Praha 5
18 560 04. 05. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0002/0/OMI/16 uzavřené se společností AWM Bohemia CZ, a. s., "Dopravní řešení Na Konvářce 150 00 Praha 5, parc. č. 789/3, 789/9, 4943/1 k. ú. 727024 Smíchov"
18 561 04. 05. 2016 Objednávka povýšení IS GINIS na verzi 3.76
18 562 04. 05. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Pavla Vodičková s. r. o., stávající nájemce - uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - na základě vyvěšeného záměru
18 563 04. 05. 2016 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - MUDr. Jiří Pauli s. r. o., stávající nájemce - uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání - na základě vyvěšeného záměru
18 564 04. 05. 2016 Žádost o rozšíření osoby nájemce o dalšího podnikatele - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Lidická 291/40, Praha 5 - Smíchov
18 565 04. 05. 2016 Žádost o souhlas se stavebními úpravami - prostor sloužící podnikání v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5 - Smíchov
18 566 04. 05. 2016 Pořádání bezpečnostních a právních vzdělávacích kurzů pro seniory z MČ Praha 5
18 567 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava nebytového prostoru v 1. NP v objektu Nádražní 42/82, Praha 5, včetně statického zajištění nosných konstrukcí"
18 568 04. 05. 2016 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2015/2016 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
18 569 04. 05. 2016 Návrh změn a úprav školských obvodů základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 9. 2016
18 570 04. 05. 2016 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2016 v souvislosti s novou organizační strukturou Úřadu městské části Praha 5
18 571 04. 05. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvě o dílo č. 0003/0/OMI/16 uzavřené s firmou ELVOSTAV a. s., na realizaci veřejné zakázky "Svornosti 1, Praha 5 - Úprava oplocení místa pro umístění domovních kontejnerů"
18 572 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října 2994/9a, Praha 5 – Smíchov – úprava obvodového pláště PD"
18 573 04. 05. 2016 Zapojení nevyčerpané části dotace do rozpočtu 2016 odboru KTA v Programu švýcarsko-české spolupráce
18 574 04. 05. 2016 Souhlas s cenou nepatrného majetku po zemřelém, navrženého k prodeji z důvodu vypořádání dědických podílů
18 575 04. 05. 2016 Povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách příspěvkové organizace Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
18 576 04. 05. 2016 Projekt rozšíření kapacity MŠ Korálek - dotace z Operačního programu Praha - pól růstu
18 577 04. 05. 2016 Záměr projektu digitalizace dokumentů a procesů na ÚMČ Praha 5 s využitím nástroje PCP - dotace Operačního programu Praha - pól růstu
18 578 04. 05. 2016 Projekt Sport4Citizens - podání žádosti o dotaci z programu Erasmus+
18 579 04. 05. 2016 Žádost nájemce BEVI STAV, a. s. o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných v části budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5
18 580 04. 05. 2016 Zrušení záměru pronájmu budovy Drtinova 3215/3a, Praha 5 za účelem provozování školského zařízení
18 581 04. 05. 2016 Mikrojesle Perceptio v Kulturním centru Prahy 5 - partnerství MČ při žádosti o dotaci
18 582 04. 05. 2016 Smlouva o dílo 0015/0/OMA/14 se společností Domy s. r. o. - ukončení čerpání finančních prostředků z daru ČSOB
18 583 04. 05. 2016 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 0012/0/OMA/14 se společností Projektil Architekti s. r. o., ukončení čerpání finančních prostředků z daru ČSOB na revitalizaci osady
18 584 04. 05. 2016 Úprava termínu smlouvy o dílo č. 0117/0/ZOMI/15 ze dne 26. 10. 2015 na "Vypracování projektové dokumentace pro Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - statické zajištění objektu"
18 585 04. 05. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0001/0/OMI/16 uzavřené se společností Karlínblok s. r. o. na provedení "Rekonstrukce nebytového prostoru Preslova 2213/5, Praha 5 - kanceláře ÚMČ P5 - projektová dokumentace"
18 586 04. 05. 2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0035/0/OMI/15 uzavřené s firmou MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r. o., na realizaci veřejné zakázky "FZŠ a MŠ Barrandov II, objekt V Remízku 919/7, Praha 5 - Hlubočepy, úprava dlažby před objektem školy"
18 587 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Správa objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5"
18 588 04. 05. 2016 Výběr uchazeče výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací"
18 589 04. 05. 2016 Rozhodnutí starosty MČ Praha 5 č. 1/2016
18 590 04. 05. 2016 Přehled rozpočtových opatření
18 591 04. 05. 2016 Změna kompetencí členů Rady MČ Praha 5
18 592 04. 05. 2016 Odvolání vedoucí Odboru stavebního a infrastruktury Ing. Ivany Jakoubkové
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů